Alycol TERMO

Použitie

ALYCOL TERMO sa plní do čistého prepláchnutého teplonosného systému podľa pokynov výrobcu. Alycol Termo pred použitím zrieďte vodou v pomere podľa žiadaného bodu tuhnutia. Odporúčaná výmena náplne po troch rokoch. Výrobca zabezpečuje poradenstvo a neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

Je miešateľný s obdobnými kvapalinami odporúčanými pre použitie v teplonosných systémoch, ktoré sú vyrábané na báze monoetylénglykolu a monopropylénglykolu. Neodporúča sa používať pre chladiace okruhy spaľovacích motorov.

ALYCOL TERMO sa riedi destilovanou vodou alebo pitnou vodou. Odporúčané pomery sú v tabuľke:

Objemové diely

Bod tuhnutia °C 
približne

ALYCOL TERMO

Destilovaná alebo pitná voda

1

2

-20

1

1,5

-25

1

1

-37


Všeobecná charakteristika

ALYCOL TERMO je žltozelená kvapalina vyrobená na báze monoetylénglykolu, ktorá v zmesi s destilovanou, demineralizovanou alebo pitnou vodou je určená ako celoročná náplň teplovýmenných systémov, v ktorých by vodná náplň vplyvom pôsobenia nízkej teploty mohla spôsobiť poškodenie sústavy. Ďalej obsahuje inhibítory korózie a pomocné látky, ktorými sa zabezpečuje kvalita a úžitkové vlastnosti výrobku. V zmysle STN 65 0201 je horľavina IV. triedy nebezpečnosti.


Kvalitatívne ukazovatele

PN 25-194-98

Ukazovateľ kvality

Hodnota

Hustota pri 20 °C, g/cm3

1,11-1,14

Hodnota pH v zmesi s dest. vodou*
33% obj. v dest. vode
50% obj. v dest. vode


7,7-8,5
min. 7,5

Alkalická rezerva, ml 0,1 M HCl

min. 5

Obsah popola v % hm., max.**

3

Penivosť, 33% obj. v destilovanej vode*
objem peny v cm3, najviac
stabilita peny v sekundách, najviac


50
3

Bod kryštalizácie v zmesi s dest. vodou*
33% obj., °C

max. –20

Úbytok hmotnosti na kovový etalón v mg, najviac** :
meď
pájka
mosadz
oceľ
liatina
hliník

10
30
10
10
10
30

* Výroba zaručuje normované hodnoty aj pri použití pitnej vody
** Pri expedícii sa neskúša, hodnoty zaručuje výrobca


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

ALYCOL TERMO je zaradený medzi látky zdraviu škodlivé. Podstatnou zložkou Alycol TERMO je etylénglykol, ktorý škodí hlavne po požití, okrem toho sa vstrebáva pokožkou a dráždi ju. Je potrebné vyvarovať sa náhodnému požitiu, poliatiu alebo kontaktu s očami. Pri práci je nutné používať ochranné rukavice. Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po práci je potrebné umyť ruky vodou  a mydlom. Otrava pri požití sa prejaví bolesťami brucha, zvracaním, príznakmi opilosti a bezvedomím.

Prvá pomoc:

Pri požití: vypláchnuť ústa vodou, ak postihnutý zvracia, uložiť ho do polohy na stranu, zabezpečiť lekársku pomoc
Pri zasiahnutí očí: vypláchnuť postihnuté oko prúdom vody
Pri zasiahnutí pokožky: umyť teplou vodou a mydlom.

Spôsob likvidácie výrobku:                                                                                    

Doporučený spôsob likvidácie Alycol TERMO je jeho spálenie v spaľovniach priemyselného odpadu. Po zriedení 1:1000 sa môže zneškodniť v čistiarňach odpadových vôd na biologickom stupni po dohode s vodohospodárskymi orgánmi a správcom kanalizácií. Biologická odbúrateľnosť Alycol TERMO je viac ako 90 %.


Balenie a skladovanie

ALYCOL TERMO sa dodáva koncentrovaný v uzavretých sudoch, 10 l bandaskách alebo do obalov odberateľa. Záručná lehota je 36 mesiacov odo dňa výroby. Skladuje sa oddelene od potravín.