História

Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny (VÚRUP) bol založený 1.7.1952 ako stredisko aplikačného výskumu pre potreby rafinérií s pôsobnosťou vo vtedajšej Československej republike.

Kvalitatívna zmena východiskových surovín (súvisiaca s ťažbou parafinických rôp s vysokým obsahom síry) nastolila pred výskumných pracovníkov rad problémov súvisiacich s prepracovaním jestvujúcich technológií na nové vstupné suroviny. Koncepciu výskumnej činnosti podmieňoval charakter spracovávanej ropy a uhľovodíkových plynov na palivá, mazacie oleje, plastické mazivá, plasty, asfalty a organické chemikálie.

Významné sú výsledky výskumných úloh, ktoré pripravili výstavbu petrochémie v Československu a práce v oblasti syntézy zeolitov a aplikácie katalyzátorov, či zneškodňovania odpadov kontaminovaných ropnými látkami. Výsledky výskumu boli realizované nielen v Slovnafte, ale aj v iných československých rafinériách ako aj v zahraničí.

Okrem výskumu je významná vydavateľská činnosť ústavu a spolupráca s poprednými zahraničnými výskumnými pracoviskami. Spoločnosť vydáva už viac ako 40 rokov odborné periodikum Ropa a uhlie, posledné roky len v anglickom jazyku. V kooperácii organizuje odborné podujatia s medzinárodnou účasťou, predovšetkým medzinárodnú konferenciu o rope, kolokviá o katalytickom reformovaní a výrobe automobilových benzínov a rozpúšťadiel. 

Míľniky v živote spoločnosti:

1.7.1952 zriadenie Výskumného ústavu pre ropu a uhľovodíkové plyny (skratka VÚRUP), organizačne začlenený do Slovnaft, n. p. sídlo na Košickej ulici Bratislava
1954-57 výskum výroby syntetického etylalkoholu a zavedenie výroby v CHZ Záluží
1957-58 výskum konštrukcie a použitie rotačných diskových kolón pre selektívnu rafináciu olejov
1959-65 syntéza dehydrogenačného katalyzátora na výrobu izoprénu z izoamylénov, realizovaná v ZSSR
1961-64 vyriešená technológia výroby leteckého petroleja a zavedená do výroby v Slovnaft, n.p.
1964 vyriešenie katalytickej hydrorafinácie mazacích olejov a jej realizácia
(v spolupráci s VÚCHVU Záluží, ČR)
1965 presťahovanie do nových priestorov v rafinérii Vlčie hrdlo
1965 vyriešenie prípravy Ca sulfonátov, realizácia v Petrochema Dubová
1966 vývoj syntetického zeolitu A, zavedenie poloprevádzkovej výroby
21.12.1968 VÚRUP je začlenený do VHJ Slovchémia
1971 vyvinutý proces výroby čistého n-hexánu
1.1.1987 začlenenie do VHJ Slovnaft oborový podnik a zlúčenie s VVZ Slovnaft
1.4.1990 delimitovaný do Slovnaft, š. p.
1.5.1992 vznik Slovnaft, a. s. a jeho organizačnou zložkou je VÚRUP
1988-1994 vývoj prísady Anabex, úplné zavedenie výroby bezolovnatých benzínov v Slovnafte
1992-94 vývoj a zavedenie výroby nemrznúcich zmesí Alycol
1990-95 vývoj nových druhov mazacích olejov značky MADIT, zavedenie výroby prevodových, hydraulických, turbínových, obrábacích olejov najvyšších špecifikácií
1995 získanie certifikátu ISO 9001
1996 akreditácia skúšobných laboratórií
1.6.1996 delimitácia ústavu do dcérskej spoločnosti Slovnaft VÚRUP, a. s.
2.7.1998 spoločnosť začlenená do holdingu Slovnaft
2000-1 zavádzanie systému TQM podľa modelu EFQM
2002 víťaz Národnej ceny SR za kvalitu za rok 2002 pre veľké organizácie poskytujúce služby s viac ako 51 zamestnancami
1991-2002 vývoj technológie biologickej dekontaminácie zemín a jej realizácia pri sanácii 120 000t kontaminovanej zeminy, vyťaženej v rámci investičných akcií v areáli Slovnaft, a.s