Inšpekcia kvality výrobkov

Akreditovaný inšpekčný orgán typu C ponúka svojim zákazníkom inšpekčnú činnosť v akreditovanej oblasti - inšpekciu kvality výrobkov:

 • skvapalnených ropných plynov (LPG),
 • automobilového benzínu,
 • benzínu leteckého, technického, lakového, lekárenského a pre banské lampy,
 • petroleja leteckého, technického,
 • motorovej nafty, zmesnej motorovej nafty,
 • olejov automobilových, mazacích, ložiskových, turbínových, prevodových, valcových, kondenzátorových, konzervacných, medicinálnych, vykurovacích,
 • plastických mazív nízkoteplotné, vysokoteplotné, pre klzné ložiská,
 • asfaltov cestných, oxidovaných a tvrdých priemyselných,
 • etanolu surového, rafinovaného jemného, rafinovaného technického, bezvodého a denaturovaného,
 • aromatických uhlovodíkov,
 • zemného  plynu, stlačeného zemného plynu (CNG),
 • FAME,
 • Etanolu E85, E95 pre vznetové motory

podľa požiadaviek príslušných technických noriem a/alebo špecifikácií zákazníka.

Inšpekcia kvality výrobku zahŕňa odber vzoriek, posúdenie zhody s požiadavkami a ubezpečenie zákazníka o kvalite posudzovaného výrobku formou Inšpekčnej správy.