Konzultačná, poradenská a vzdelávacia činnosť

Odbor skúšobných laboratórií ponúka svojim zákazníkom konzultačné, poradenské a vzdelávacie činnosti najmä v tomto rozsahu:

  • Monitorovanie trendov vývoja kvality, aplikácie, skladovateľnosti a metodík skúšania v oblasti aditivácie a výroby automobilových benzínov, leteckých benzínov, leteckého petroleja, motorovej a vykurovacej nafty, bio-palív, skvapalneného ropného plynu (LPG), technických a špeciálnych benzínov a petrolejov, rozpúšťadiel, vykurovacích, mazacích a priemyselných olejov, plastických mazív a asfaltov.
  • Monitorovanie trendov vývoja metodík skúšania odpadových, podzemných, pitných, povrchových a prevádzkových vôd, obalov, odpadov, kalov, slopov, zemín, usadenín a popolčekov.
  • Vypracovanie odborných posudkov ku kvalite a použiteľnosti motorových palív, bio-palív, mazacích a priemyselných olejov, plastických mazív a asfaltov.
  • Poradenstvo v problematike platnej legislatívy SR a EÚ v oblasti kvality a skúšania motorových palív a bio-palív.
  • Poradenstvo v oblasti zavádzania systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.
  • Vykonávanie interných a zákazníckych auditov systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.
  • Školenie personálu čerpacích staníc v oblasti tovaroznalectva – motorové paliva, mazacie oleje a plastické mazivá, doplnkový sortiment čerpacích staníc pre motoristov..