LDAR - Meranie fugitívnych emisií, Technologické meranie emisií, Bilancovanie emisií a strát

Kvalifikácia

 • Akreditácia pracoviska na výkon technologických meraní emisií

Rozsah služieb

 • Meranie fugitívnych emisií VOC (Volatile organic compounds) z potrubných prvkov (ventily, príruby, tesnenia čerpadiel, tesnenia kompresorov, vzorkovacie armatúry a pod.) - implementácia programu LDAR
 • Bilancovanie fugitívnych emisií a emisií z prečerpávania  a skladovania VOC pre účely stanovenia výšky poplatkov v zmysle platnej legislatívy
 • Výpočet strát pri skladovaní, prečerpávaní a plnení PHM na čerpacích staniciach
 • Výkon technologických meraní zložiek životného prostredia, meranie koncentrácie CO, CO2, NOx, SO2, VOC, objemový prietok
 • Výpočty a hodnotenie rozptylov emisií prchavých organických látok v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok
 • Výkon konzultačných a poradenských činností v oblasti ochrany ovzdušia

Referencie

 • Implementácia programu LDAR v SLOVNAFT, a.s. od roku 1995
 • Meranie tesnosti potrubných prvkov a armatúr pre Transpetrol, EZOP, DPT Komárno, Dalby, LMRŠ Airport Bratislava
 • Bilancovanie ročných emisií prchavých organických látok a určenie výšky poplatkov v zmysle platnej legislatívy pre SLOVNAFT, a.s., Transpetrol, a.s., Sklady LMRŠ Bratislava, DPT, a.s. Komárno
 • Bilancovanie strát PHM na čerpacích staniciach - Lagermax
 • Výkon technologických meraní koncentrácie CO, CO2, NOx, SO2, VOC , objemového prietoku na prevádzkach v SLOVNAFT, a.s., Bratislava