Meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí

Kvalifikácia

  • Akreditácia podľa požiadaviek ISO/IEC 17025:2005
  • 1 odborne spôsobilý pracovník - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odber a stanovenie chemických škodlivín v pracovnom ovzduší

Rozsah služieb

Meranie pracovného prostredia a vyhodnotenie meraní chemických, karcinogénnych a mutagénnych, fyzikálnych a biologických faktorov. 

Analýzy v oblasti kontroly pracovného prostredia:

Akreditované skúšky:

 

 

 Názov

 1

 Stanovenie organických látok v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s odberom na pasívne dozimetre typu P4
(štandardná metóda  Ministerstva zdravotníctva ČR zo dňa 3. 4. 1989, STN EN 838)

sledované látky:  Metanol, Acetón, Metyletylketón, Hexán, i-butanol, Benzén, i-oktán, Toluén, n-butylacetát, Etylbenzén, p+m-xylén, o-xylén, Kumén, p-DEB, o-DEB

 2

Stanovenie osobnej záťaže pracovníkov organickými látkami metódou plynovej chromatografie s odberom na pasívne dozimetre typu P4
(štandardná metóda  Ministerstva zdravotníctva ČR zo dňa 3. 4. 1989, STN EN 838)

sledované látky:  Metanol, Acetón, Metyletylketón, Hexán, i-butanol, Benzén, i-oktán, Toluén, n-butylacetát, Etylbenzén, p+m-xylén, o-xylén, Kumén, p-DEB, o-DEB

3

Stanovenie permanentných plynov v pracovnom ovzduší prenosnými detektormi plynov TX 12 firmy OLDHAM

(podľa STN EN 45544-1)

sledované látky:  sírovodík

 4

Stanovenie etylénoxidu v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s odberom na sorpčné trubičky
(podľa QAZI-KETCHAM, NON 14 USA, STN EN 1076, STN EN 1232)

5

Stanovenie permanentných plynov v pracovnom ovzduší prenosnými analyzátormi GasBadge Pro

(podľa STN EN 45544-1)

sledované látky:  sírovodík, amoniak, chlór

 

Neakreditované skúšky:

 

Názov

 1

Stanovenie fenolu v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s odberom na sorpčné trubičky

(podľa normy NIOSH 2546 USA)

 2

Stanovenie perchlóretylénu v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s odberom na pasívne dozimetre typu P-4

(štandardná metóda Ministerstva zdravotníctva ČR zo dňa 3.4.1989).

3

Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov(PAU) v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou

(podľa normy NIOSH 5515 USA).

 4

Stanovenie ETBE v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s odberom na sorbčné trubičky

(podľa normy NIOSH 1615 USA)

5

Stanovenie permanentných plynov prenosnými detektormi plynov TX 12 firmy OLDHAM

Sledované látky: amoniak, chlór, chlorovodík

6

Stanovenie rýchlosti prúdenia vzduchu v laboratórnych digestoroch prístrojom TESTO 490

7

Stanovenie 1,3-butadiénu v pracovnom ovzduší plynovou chromatografiou na sorpčné trubičky
(podľa NIOSH  1024, USA)

 

Referencie

  • Meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí pre SLOVNAFT, a.s.
  • Meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí pre Slovnaft Montáže a opravy, a.s.
  • Meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí pre CMEPS, a.s.
  • Meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí – Chirana, Castor & Pollux, SWS Vojany, Eurofins BEL/NOVAMANN