O nás

 

Stručná charakteristika spoločnosti

VÚRUP, a.s. vo forme samostatnej akciovej spoločnosti vznikol dňa 28. mája 1996 odčlenením Výskumného ústavu pre ropu a uhľovodíkové plyny (VÚRUP) z akciovej spoločnosti SLOVNAFT. Bol založený zakladateľskou listinou zo dňa 29.03.1996 v súlade s ustanoveniami § 154 a nasledujúcich zákona č. 513/91 Z.z.

Pôvodné obchodné meno SLOVNAFT VÚRUP, a.s. bolo dňa 20.04.2011 zmenené na súčasné VÚRUP, a.s.

Predmet podnikania (činnosti) VÚRUP, a.s. je:

1)          Výskum a vývoj, aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, vývoja palív, mazacích olejov, plastických mazív, asfaltov, petrochemických výrobkov, aditívov a syntetických zeolitov.

2)          Výroba a odbyt chemických výrobkov a iných základných anorganických chemických látok.

3)          Výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných.

4)          Zabezpečenie komplexného toxikologického a ekotoxikologického výskumu účinnosti chemických látok a prípravkov.

5)          Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.

6)          Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod.

7)          Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod.

8)          Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií.

9)          Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti vývoja, predaja a aplikácie palív, mazacích olejov, plastických mazív, asfaltov, petrochemických výrobkov a syntetických zeolitov.

10)      Spracovanie druhotných surovín.

11)      Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.

12)      Výskum a vývoj technológií na báze fyzikálnych, chemických a biologických procesov zameraných na ochranu životného prostredia (okrem skúšobníctva).

13)      Sprostredkovateľská činnosť.

14)      Konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti chemického a procesového inžinierstva, ochrany ovzdušia.

15)      Výkon bilančných, simulačných, optimalizačných, kontrolných a návrhových výpočtov aparátov a technológií (v oblasti chemického inžinierstva a procesového inžinierstva) na báze matematicko-chemických výpočtov.

16)      Automatizované spracovanie a digitalizácia dát, grafickej dokumentácie pomocou výpočtovej techniky.

17)      Výskumné merania výkonových a emisných charakteristík osobných a dodávkových automobilov (s výnimkou činností zasahujúcich do oblasti skúšobníctva a metrológie).

18)      Inžinierska činnosť v oblasti chemického a procesového inžinierstva, ochrany ovzdušia a merania, procesných výpočtov (matematicko-chemické výpočty).

19)      Vykonávanie skúšok a analytických rozborov vody, ovzdušia, pôdy a surovín, polotovarov a výrobkov chemického priemyslu - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (okrem skúšobníctva).  

20)      Činnosť skúšobných laboratórií v zmysle osvedčenia o akreditácii.

21)      Prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov, spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom.

22)      Prenájom strojov, prístrojov a zariadení.

23)      Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.

24)      Hodnotenie rizika podľa § 6 zákona č. 261/2002 Z.z.

25)      Vypracúvanie a aktualizácia bezpečnostnej správy podľa § 9 zákona č. 261/2002 Z.z.

26)      Vypracúvanie a aktualizácia havarijných plánov podľa § 18 zákona č. 261/2002 Z.z.

27)      Konzultačná a poradenská činnosť pri hodnotení rizika, vypracúvaní a aktualizácii havarijných plánov, vypracúvaní a aktualizácii bezpečnostnej správy podľa zákona č. 261/2002 Z.z.

28)      Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti.

29)      Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie v rozsahu:

- odber vzoriek ovzdušia v životnom a pracovnom prostredí,

- kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie chemických škodlivín ovzdušia.

30)      Vykonávanie inšpekčných činností v rozsahu akreditácie.

31)      Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

32)      Geologické práce v rozsahu: projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu životného prostredia, vykonávanie terénnych meračských prác pre geologický výskum a geologický prieskum; monitorovanie geologických faktorov životného prostredia; sanácia geologického prostredia; sanácia environmentálnej záťaže; odborný geologický dohľad.