Ropa

Odbor skúšobných laboratórií vykonáva skúšky ropy, ropných a chemických výrobkov a ich polotovarov podla platných noriem STN, EN, ASTM a ISO, laboratóriom modifikovaných normalizovaných metód alebo podla vlastných skúšobných metód.

Velká väcšina používaných skúšobných metód je akreditovaná v zmysle ISO/IEC 17025: 2005.

Okrem vykonávania skúšok, výsledky ktorých sú poskytnuté formou Protokolu o skúškach, Odbor skúšobných laboratórií môže vykonat posúdenie zhody skúšanej vzorky so špecifikáciou jej vlastností urcenou príslušnou normou alebo so špecifikáciou dodanou zákazníkom. Výsledkom posúdenia zhody je Inšpekcná správa vydaná Inšpekcným orgánom typu C, ktorý je akreditovaný v zmysle EN ISO/IEC 17020: 2012.