Skúšanie zemného plynu a bio-plynu

Skúšky zemného plynu používaného ako stlačené palivo do vozidiel (CNG) v zmysle požiadaviek STN EN ISO 15403

Vlastnosť

Skúšobná metóda

Obsah uhľovodíkov C1 až C5

STN EN 27941

Obsah oxidu uhličitého, kyslíka a vodíka

UOP 539 (modikovaná metóda)

Zvyšok po odparení

STN EN 13757

Obsah síry

ASTM D 3246
ASTM D 6667

Obsah vody

STN EN ISO 10101-3

Výpočtom:
- Výhrevnosť
- Relatívna hustota
- Wobbe Index

STN EN ISO 6976

 

Skúšky zemného plynu používaného pre priemyselné použitie v zmysle požiadaviek STN ISO 13686 alebo STN 38 6110
Rovnaké skúšky možno aplikovať pri stanovení kvality bio-plynu

Vlastnosť

Skúšobná metóda

Obsah kyslíka a inertných plynov

UOP 539 (modikovaná metóda)

Obsah uhľovodíkov C1 až C5

STN EN 27941

Obsah uhľovodíkov C4 až C10

ASTM D 5341

Obsah sírovodíka

STN EN ISO 6326-3

Výhrevnosť - výpočtom

STN EN ISO 6976

Obsah vody

STN EN ISO 10101-3