Sťažnosti

Sťažnosti

Sťažnosť na činnosť skúšobných laboratórií  alebo inšpekčného orgánu VÚRUP a.s., Bratislava možno podať:

  • písomne na adresu: VÚRUP a.s., 820 03  Bratislava 23, Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50
  • e-mailom na adresu:  info@vurup.sk

                   Test.labs@vurup.sk

  • telefaxom na č. :       + 421 /0/2 4524 6276
  • telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 h na č.

                + 421 /0/2 4055 8938 (vedúca Odboru skúšobných laboratórií)

               + 421 /0/2 4055 8947 (vedúca Odboru BIOOMED)

               + 421 /0/2 4055 8938 (vedúca inšpekčného orgánu typu C)

                + 421 /0/2 4055 6609 (manažérka kvality)

  • osobne v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 h v sídle VÚRUP

Na poskytnuté služby sa v zmysle Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti objednávateľ má právo sťažovať alebo podávať námietky do 10 dní od prevzatia protokolu o skúške / inšpekčnej správy alebo v lehote určenej príslušnou zmluvou o dielo.

 

Každú sťažnosť po uznaní opodstatnenosti a následnom potvrdení, či sa týka skúšok alebo inšpekčných činností, vedúci útvaru skúšobných laboratórií alebo vedúci inšpekčného orgánu postúpi vedúcemu laboratória, ktorého práce sa sťažnosť týka a manažérovi kvality.

Každá sťažnosť doručená  písomne poštou, faxom alebo e-mailom je prijatá a potvrdená podľa pracovného postupu PP D 42 004 Evidencia došlej a odoslanej pošty.

Každú sťažnosť  zaznamená objednávateľ alebo vedúci útvaru skúšobných laboratórií / inšpekčného orgánu v ”Knihe sťažností”, ktorá je uložená u vedúceho Odboru skúšobných laboratórií a u vedúceho Odboru BIOOMED.