Súčasnosť

 

Poslanie a pôsobnosť organizačných útvarov spoločnosti

Odbor skúšobných laboratórií:  

 • monitoruje trendy vývoja kvality a metodík skúšania automobilových benzínov, leteckých benzínov, leteckého petroleja, motorovej a vykurovacej nafty, bio-palív, skvapalneného ropného plynu (LPG), stlačeného zemného plynu (CNG), technických a špeciálnych benzínov a petrolejov, rozpúšťadiel, vykurovacích, mazacích a priemyselných olejov, asfaltov,
 •  vykonáva analýzy zmesí uhľovodíkov a anorganických látok,
 •  vykonáva skúšky ropy, gazolínu, ropných plynov, frakcií a polotovarov vznikajúcich pri spracovaní ropy, motorových palív (automobilových benzínov, leteckých benzínov, leteckého petroleja, motorovej nafty, bio-nafty, skvapalneného ropného plynu, stlačeného zemného plynu), technických a špeciálnych benzínov, petrolejov, rozpúšťadiel, vykurovacích olejov a vykurovacej nafty, mazacích a priemyselných olejov, asfaltov a prísad do uvádzaných výrobkov,
 • vykonáva fyzikálno-chemický rozbor odpadových, pitných, povrchových a podzemných vôd, stanovenie fyzikálno-chemických a biologických parametrov kalov z aktivačného stupňa čistiarní odpadových vôd a kalov z procesu odvodňovania,
 • vykonáva odber vzoriek odpadových, povrchových a podzemných vôd, vrátane kontaminujúcich látok,
 • uskutočňuje servisnú analytickú činnosť zameranú na analýzy ropných látok a rôznych škodlivín v zeminách a v iných odpadoch, vrátane odberu vzoriek tuhých odpadov, kalov a zeminy,
 • vykonáva analytickú kontrolu kvality vstupných surovín, chemikálií a pomocných látok pre potreby OVaPŠ spoločnosti,(Odbor Výroby a predaja špecialít)
 • vykonáva analytickú medzioperačnú a výstupnú kontrolu chemických výrobkov spoločnosti,
 • realizuje kontrolné analýzy jednotlivých stupňov ČOV a kalového hospodárstva, vôd z výrobných jednotiek a cirkulačných centier, mimoriadne analýzy odpadových vôd pri kritických prevádzkových stavoch,
 • vykonáva analýzy pre potreby riešenia výskumných, vývojových a servisných úloh,
 • vykonáva vývoj nových, resp. overuje a inovuje doteraz používané analytické metódy,
 • vykonáva komplexné skúšky charakteristík motorových vozidiel,
 • vypracováva odborné posudky ku kvalite a použiteľnosti motorových palív, bio-palív, mazacích a priemyselných olejov.
 • vykonáva vzdelávaciu činnosť v oblasti kvality a aplikácie automobilových benzínov, leteckých benzínov, leteckého petroleja, motorovej nafty, bio-palív, skvapalneného ropného plynu (LPG), stlačeného zemného plynu (CNG), technických a špeciálnych benzínov a petrolejov, vykurovacích olejov a vykurovacej nafty,
 • vykonáva poradenstvo v oblasti zavádzania systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 a výkonu činností laboratórií v zmysle ISO/IEC 17025 a výkonu činností inšpekčného orgánu v zmysle ISO/IEC 17020,
 • vykonáva inšpekcie produktov a surovín,
 • vykonáva inšpekčné činnosti v súvislosti s odberom vzoriek motorových palív na čerpacích staniciach v zmysle EN 14275,
 • podieľa sa na riešení normalizačných úloh v rámci revízií a tvorby STN.

Odbor bezpečnostného inžinierstva, ochrany ovzdušia a manažmentu elektronickej dokumentácie:   

 • vypracováva kategorizáciu podnikov a predbežný odhad rizika v súlade so zákonom o závažných priemyselných haváriách, 
 • spracováva rizikové analýzy a bezpečnostné správy technologických procesov a výrobní,
 • vypracováva program prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostný riadiaci systém podnikov, havarijné plány podnikov,
 • vykonáva výpočty a hodnotenie rozptylov emisií prchavých organických látok v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok,
 • spracováva grafickú prezentáciu výsledkov rozptylov emisií a výsledkov rizikových analýz,
 • vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti bezpečnostného inžinierstva,
 • vykonáva technologické merania emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vykonáva merania hluku v pracovnom a životnom prostredí,
 • vykonáva merania vibrácií v pracovnom prostredí s pôsobením na ruku – rameno a celé telo,
 • vykonáva meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí,
 • vykonáva inventarizáciu zdrojov znečisťovania ovzdušia (ZZOv) za účelom identifikácie potenciálnych ZZOv a ich harmonizácie s platnou legislatívou v danej oblasti,
 • vykonáva bilancovanie emisií prchavých organických látok za účelom identifikácie strát materiálov a identifikácie množstva emisií v súlade s požiadavkami legislatívy,
 • implementuje najnovšie metodiky na znižovanie emisií prchavých organických látok a ochranu ovzdušia (LDAR – Leak Detection and Repair),
 • vykonáva technologické merania stavu a tesnosti potrubných prvkov za účelom identifikácie únikov emisií, získania podkladov pre aplikáciu metodík bilancovania emisií ako aj podkladov pre výkon údržby,
 • vykonáva výpočty emisií VOC z potrubných prvkov (fugitívnych emisií) a emisií z prečerpávania a skladovania médií pre účely zisťovania strát materiálov ako aj pre účely priznávania emisií,
 • vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti manažmentu ochrany ovzdušia,
 • vykonáva merania chemických a karcinogénnych faktorov a prašnosti v pracovnom prostredí.
 • tvorí a modifikuje technickú výkresovú dokumentáciu výrobných jednotiek v elektronickej forme v grafickom prostredí AutoCad, Microstation a XMatik, 
 • vykonáva prevod výkresovej technickej dokumentácie do elektronickej formy pre účely aktualizácie reglementovej dokumentácie, 
 • vykonáva správu výkresovej dokumentácie v elektronickej forme v archivačnom systéme AIM Directa a zabezpečuje aktualizované verzie výkresovej dokumentácie,
 •  vykonáva skenovanie a tlač veľkoformátovej dokumentácie v monochromatickom alebo farebnom vyhotovení

Odbor Výroby a predaja špecialít:

realizuje výsledky výskumu spoločnosti formou výroby nasledovných typov malotonážnych výrobkov a špecialít:

 • prísad do motorových palív,
 • olejových špecialít,
 • odmasťovacích kvapalín,
 • kvapalín pre elektroerozívne obrábanie,
 • syntetických zeolitov - molekulových sít;
 • zabezpečuje predaj a marketing malotonážnych výrobkov. 

Oddelenie ekonomiky

 • zabezpečuje spracovanie účtovníctva spoločnosti,
 • zabezpečuje zásobovanie spoločnosti surovinami, materiálmi a chemikáliami,
 • zabezpečuje styk s colnými, daňovými, finančnými a štatistickými orgánmi,
 • zabezpečuje všetky druhy zmlúv v zmysle platnej legislatívy,
 • archivuje výskumné správy, eviduje ich zapožičiavanie.

 

 

Akreditované subjekty spoločnosti

V rámci spoločnosti VÚRUP, a.s. pôsobia dva akreditované subjekty:

          I.          Skúšobné laboratória, číslo osvedčenia o akreditácii S-119;

          II.          Inšpekčný orgán typu C, číslo osvedčenia o akreditácii I-025;

          Skúšobné laboratóriá spoločnosti VÚRUP, a.s. zahŕňajú skúšobné laboratória týchto dvoch organizačných útvarov

1.       Odbor skúšobných laboratórií – Laboratórium fyzikálno-chemických a motorových metód, Laboratórium špeciálnych metód a Laboratórium spektrálnych metód (Pracovisko 1);

2.       Oddelenie ochrany ovzdušia Odboru bezpečnostného inžinierstva, ochrany ovzdušia a manažmentu elektronickej dokumentácie (Pracovisko 2);

 


Základné údaje o spoločnosti

Obchodná spoločnosť

 VÚRUP, a.s.

Právna forma:

akciová spoločnosť

Sídlo:

Vlčie Hrdlo, P.O.Box 50, 820 03 Bratislava  

IČ pre DPH:

SK 2020331423

IČO:

35691310

Dátum vzniku:

1.6.1996

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu BA I, vložka číslo 1088/B 


Predstavenstvo a dozorná rada

Predstavenstvo

Dozorná rada

Tibor Kántor
predseda predstavenstva

Monika Široká
predseda dozornej rady

Mila Fillo
člen predstavenstva

Štefan Godó
Člen dozornej rady

 Miroslav Michvocík
člen predstavenstva

Elena Strížová
člen dozornej rady