Voda

Skúšky odpadov v zmysle požiadaviek Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 599/2005 Z.z. v rozsahu prílohy k Rozhodnutiu Rady EÚ 2003/33/ES z 19. 12. 2002 (Príloha II k smernici 1999/31/ES)


2.1.2. Skúšky inertného odpadu
          2.1.2.1. Vylúhovateľnosť

Vlastnosť

Skúšobná metóda

Arzén

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Bárium

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Kadmium

STN EN ISO 5961

Celkový chróm

STN EN 1233

Meď

JMAKO 170

STN ISO 8288

Ortuť

STN 83 0540/24

Molybdén

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Nikel

JMAKO 170;
STN ISO 8288

Olovo

JMAKO 170;
STN ISO 8288

Antimón

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Selén

Interná metóda

Zinok

STN ISO 8288

Chloridy

STN 83 0530-20

Fluoridy

STN ISO 10359

Sírany

Interná metóda

Fenolový index

STN ISO 6439

DOC – rozpustený organický uhlík

STN EN 1484

TDS – celkové rozpustené tuhé látky

JMAKO 170


2.1.2. Skúšky inertného odpadu
          2.1.2.2. Celkový obsah organických parametrov

Vlastnosť

Skúšobná metóda

TOC (celkový organický uhlík)

STN EN 13137

BTEX (benzén, toluén, etylbenzén a xylény)

JMAKO 160

PCB (polychlórované bifenyly, 7 členov homologického radu)

JMAKO 150

Minerálny olej (C10 až C40)

 

STN EN 14039;
STN EN ISO 9377-2

PAH (polycyklycké aromatické uhlovodíky)

JMAKO 070


2.2.2. Skúšky odpadu, ktorý nie je nebezpečný

Vlastnosť

Skúšobná metóda

Arzén

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Bárium

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Kadmium

STN EN ISO 5961

Celkový chróm

STN EN 1233

Meď

JMAKO 170;
STN ISO 8288

Ortuť

STN 83 0540/24

Molybdén

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Nikel

JMAKO 170;
STN ISO 8288

Olovo

JMAKO 170;
STN ISO 8288

Antimón

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Selén

Interná metóda

Zinok

STN ISO 8288

Chloridy

STN 83 0530-20

Fluoridy

STN ISO 10359

Sírany

Interná metóda

DOC – rozpustený organický uhlík

STN EN 1484

TDS – celkové rozpustené tuhé látky

JMAKO 405


2.3. Skúšky nebezpečného odpadu
          2.3.1. Vylúhovateľnosť

Vlastnosť

Skúšobná metóda

Arzén

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Bárium

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Kadmium

STN EN ISO 5961

Celkový chróm

STN EN 1233

Meď

JMAKO 170;
STN ISO 8288

Ortuť

STN 83 0540/24

Molybdén

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Nikel

JMAKO 170;
STN ISO 8288

Olovo

JMAKO 170;
STN ISO 8288

Antimón

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Selén

Interná metóda

Zinok

STN ISO 8288

Chloridy

STN 83 0530-20

Fluoridy

STN ISO 10359

Sírany

Interná metóda

DOC – rozpustený organický uhlík

STN EN 1484

TDS – celkové rozpustené tuhé látky

JMAKO 405


2.3. Skúšky nebezpečného odpadu
           2.3.2. Ďalšie kritériá

Vlastnosť

Skúšobná metóda

TOC (celkový organický uhlík)

STN EN 13137

pH

STN 83 0530-4


Skúšky odpadových vôd v zmysle požiadaviek Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z.z., podľa Prílohy č. 1 - Všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody

Vlastnosť

Skúšobná metóda

Rozpustený kyslík

STN 83 0540-4

Biochemická spotreba kyslíka

s potlačením nitrifikácie (BSK 5 )

STN 83 0540-4

Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSK Mn )

STN EN ISO 8467

Chemická spotreba kyslíka dichrómanom (CHSK Cr )

STN ISO 6060

 

Celkový organický uhlík (TOC)

STN EN 13137

Sulfán a sulfidy

STN 65 6127

Reakcia vody (pH)

 

STN 83 0540-4;
STN 83 0540-6;
STN 65 0313

Rozpustené látky sušené pri 105°C (RL 105 )

STN 83 0540-3

Rozpustené látky po žíhaní pri 550°C (RL 550)

STN 83 0540-3

Nerozpustné látky sušené pri 105°C (NL 105)

STN 83 0540-3

Nerozpustné látky po žíhaní pri 550°C (NL 550 )

STN 83 0540-3

Železo celkové

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Mangán celkový

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Vápnik

STN IEN ISO 7980

Horčík

STN IEN ISO 7980

Sodík

STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Chloridy

STN 83 0530-20

Sírany

Interná metóda

Fluoridy

STN ISO 10359-1

Amoniakálny dusík

STN ISO 7150-1

Dusitanový dusík

STN EN 26777

Dusičnanový dusík

STN ISO 7890-3

Fosfor celkový

STN ISO 6878-1

Arzén

JMAKO 170

Kyanidy celkové

STN ISO6703-1

Kyanidy ľahko uvoľniteľné

STN ISO6703-2

Chróm celkový

STN EN 1233

Chróm (VI)

STN ISO 11083

Hliník

STN ISO 8288
(modifikovaná metóda);
JMAKO 170

Kadmium

JMAKO 170;
STN EN 5961

Kobalt

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Meď

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Nikel

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Olovo

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Ortuť

STN 83 0540/24;
STN EN 1483

Selén

Interná metóda

Striebro

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Vanád

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Zinok

STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Cín

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Molybdén

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Bárium

JMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)

Fenoly prchajúce s vodnou parou

STN ISO 6439

Povrchovo aktívne látky aniónové (PAL)

STN EN 903

Nepolárne extrahovateľné látky - IČ (NEL)

STN 83 0520-27;
STN 83 0530-36;
STN 83 0540-4;
JMAKO MP 020;
JMAKO MP 100

Extrahovateľné látky - IČ (EL)

STN 83 0520-27;
STN 83 0530-36;
STN 83 0540-4;
JMAKO MP 020;
JMAKO MP 100

Benzén – IČ metóda

STN EN 238

PCB (polychlórované bifenyly)

JMAKO 150

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

STN EN 12 916;
IP 391

Adsorbovateľné organicky viazané halogény (AOX)

STN EN 1485;
STN ISO 9562