Normalizačná činnosť

Pracovníci Odboru skúšobných laboratórií sa systematicky podieľajú na vypracovávaní nových Slovenských technických noriem a na implementácii európskych a ISO noriem do sústavy Slovenských technických noriem.

Číslo a názov STN

Spracovateľ STN

STN EN 14275 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek z výdajných stojanov na maloobchodných a komerčných miestach Ing. Lýdia Pokorná
STN EN 14274 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS) Ing. Lýdia Pokorná
STN EN ISO 13736 Stanovenie bodu vzplanutia. Metóda uzavretého téglika podľa Abela. Ing. Iveta Chovancová

STN EN 60422 Minerálne izolačné oleje v elektrických zariadeniachNávod na kontrolu a údržbu

Ing. Róbert Franta

STN EN 16214-1 Kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely. Princípy, kritériá, indikátory a overovatelia Časť 1: Terminológia

Ing. Róbert Franta

STN EN 15553: 2007 Ropné výrobky a príbuzné materiály. Stanovenie uhľovodíkových typov. Metóda adsorpcie fluorescenčným indikátorom (EN 15553: 2006)

RNDr. Marek Banič

STN EN 14582: 2007 Charakterizácia odpadov. Obsah halogénov a síry. Spaľovanie kyslíkom v uzatvorených systémoch a metódy stanovenia ( EN 14582: 2006)

Ing. Miriam Vrbová

STN 65 6690: 2007 Odpadové oleje

Ing. Iveta Chovancová

STN 65 6691: 2007 Ropné výrobky. Vykurovacie oleje na báze odpadových olejov. Technické požiadavky a metódy skúšania

Ing. Iveta Chovancová

STN EN ISO 12156-1: 2007 Motorová nafta. Stanovenie mazivosti s využitím vysokofrekvenčného trecieho mechanizmu (HFRR). Časť 1: Skúšobná metóda ( EN ISO 12156-1: 2006)

Ing. Miriam Vrbová

STN EN ISO 4259: 2007 Ropné výrobky. Stanovenie a využitie údajov zhody výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam ( EN ISO 4259: 2006)

Ing. Martina Slezáčková

STN EN 14538: 2007 Deriváty tukov a olejov. Metylestery mastných kyselín (FAME). Stanovovanie obsahu Ca, K, Mg a Na optickou emisnou spektrálnou analýzou s indukčne viazanou plazmou ( EN 14538: 2006)

Ing. Iveta Chovancová

STN ISO 8217: 2006 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Špecifikácie pre lodné palivá ( ISO 8217: 2005)

Ing. Martina Slezáčková

STN EN 12916: 2007 Určovanie typov aromatických uhľovodíkov v stredných destilátoch. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s refraktometrickým detektorom ( EN 12916: 2006)

Ing. Ľudmila Joríková

STN EN ISO 14532: 2006 Zemný plyn. Slovník ( EN ISO 14532: 2005)

RNDr. Marek Banič

STN EN ISO 5164: 2006 Ropné produkty. Stanovenie oktánového čísla výskumnou metódou (EN ISO 5164: 2005)

Ing. Dušan Stacho

STN EN ISO 20847: 2005 Ropné výrobky. Určovanie celkového obsahu síry v automobilových palivách. Energeticky disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (EN ISO 20847: 2004)

Ing. Iveta Chovancová

STN EN 237: 2005 Kvapalné ropné výrobky. Automobilový benzín. Určovanie nízkeho obsahu olova atómovou absorpčnou spektrometriou (EN 237: 2004)

Ing. Iveta Chovancová

STN EN ISO 3170: 2005 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (EN ISO 3170: 2004)

RNDr. Marek Banič

STN EN 14077: 2005 Ropné výrobky. Určovanie obsahu organických halogénov. Oxidačná mikrokulometrická metóda (EN 14077: 2003)

Ing. Miriam Miškove

STN EN ISO 20763: 2005 Ropa a podobné výrobky. Určovanie vlastností hydraulických kvapalín proti opotrebovaniu. Metóda lopatkového čerpadla (EN ISO 20763: 2004)

Ing. Dušan Stacho

STN EN ISO 20623: 2005 Ropa a podobné výrobky. Určovanie limitného tlaku a vlastností kvapalín proti opotrebovaniu. Metóda štyroch guľôčok (Európske podmienky) (EN ISO 20623: 2003)

Ing. Dušan Stacho

STN EN 14517: 2005 Kvapalné ropné výrobky. Určovanie uhľovodíkového skupinového zloženia a organických kyslíkatých zlúčenín v benzínoch. Multidimenzionálna plynová chromatografia (EN 14517: 2004)

Ing. Ľudmila Joríková

STN EN 14078: 2005 Kvapalné ropné výrobky. Určovanie metylesterov mastných kyselín v stredných destilátoch. Metóda infračervenej spektroskopie (EN 14078: 2003)

Ing. Ľudmila Joríková

STN EN 14213: 2004 Vykurovacie palivá. Metylestery mastných kyselín (FAME). Požiadavky a skúšobné metódy (EN 14213: 2003)

Ing. Ľudmila Joríková

STN EN 14214: 2004 Motorové palivá. Metylestery mastných kyselín (MERO) pre naftové motory. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 14214: 2003)

Ing. Ľudmila Joríková

STN EN 14274: 2004 Motorové palivá. Stanovenie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS) ( EN 14274: 2003)

Ing. Ivan Šmogrovič

STN EN 14275: 2004 Motorové palivá. Stanovenie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek na čerpacích staniciach a z výdajných stojanov pohonných látok (EN 14275: 2003)

Ing. Ivan Šmogrovič

STN EN 238: 2004 Kvapalné ropné výrobky. Benzín. Stanovenie obsahu benzénu infračervenou spektrometriou. Zmena A1 (EN 238: 2003)

Ing. Zuzana Turayová

STN EN ISO 12937: 2003 Ropné výrobky. Určovanie vody. Karl Fischerova coulometrická titračná metóda (EN ISO 12937: 2000)

Ing. Martina Slezáčková