• O spoločnosti

  O spoločnosti

  1. pilier – Nezávislé skúšobné laboratóriá a Inšpekčný orgán

  Skúšobné laboratóriá vykonávajú fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické skúšky ropy, výrobkov z ropy, kvapalných a plynných palív, polymérov, biopalív, chladiacich zmesí, rastlinných tukov a olejov, podzemnej, povrchovej, odpadovej, technologickej, komunálnej, priemyselnej, osobitnej vody, vody z technologických stupňov a zariadení ČOV, vodných výluhov, odpadov, kalov, sedimentov, pôdy, zeminy, biomasy, popolčeka, produktov spaľovania; odber vzoriek kvapalných a plynných palív, kvapalných pohonných látok, ropy a výrobkov z ropy, petrochemických výrobkov, odpadovej, povrchovej a podzemnej vody, odpadov, kalov, pôdy a zeminy. Laboratóriá sú akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025

  Inšpekčný orgán (typ C), vykonáva inšpekciu za účelom posúdenia zhody kvality dodanej vzorky s požadovanou špecifikáciou. Inšpekčný orgán je akreditovaný podľa STN EN ISO/IEC 17020. Poskytuje poradenstvo v problematike aplikácie a skladovateľnosti motorových palív a vypracováva odborné posudky ku kvalite a použiteľnosti motorových palív, mazacích a priemyselných olejov, odpadových, povrchových a podzemných vôd, vykonáva odber vzoriek kvapalných a plynných palív pre účely výkonu inšpekcie.

  2. pilier – Procesná bezpečnosť a environment, ktorý zabezpečuje dva základné procesy:

  Procesná bezpečnosť

  Vypracováva SEVESO dokumentáciu v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií (Oznámenie o zaradení podniku, Posúdenie rizika, Bezpečnostná správa, Vnútorný havarijný plán a pod.) a poskytuje poradenskú činnosť v oblasti prevencie ZPH. Vykonáva analýzy rizík metodikou HAZOP(What If, HAZID…), LOPA, stanovuje požiadavky SIL na nové, resp. existujúce bezpečnostné funkcie.

  Vykonáva odbornú prípravu špecialistov ZPH v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z.

  Vykonáva posudzovanie druhu a rozsahu zón s nebezpečenstvom vzniku výbušnej atmosféry, vypracúva a aktualizuje Dokumentáciu o ochrane pred výbuchom.

  Environment

  Vykonáva meranie faktorov pracovného a životného prostredia – chemické faktory, hluk, umelé osvetlenie a vibrácie, meranie fugitívnych emisií LDAR a emisií VOC zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, bilancovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a výpočet poplatkov v zmysle platnej legislatívy. Spracováva žiadostí IPKZ, Vodohospodárskych havarijných plánov a STPP a TOO, vypracováva Karty bezpečnostných údajov.

  Spracováva a upravuje grafickú dokumentáciu (AutoCAD, veľkoplošný skener a veľkoformátová tlač).

  3. pilier – Výroba špecialít – malotonážna výroba

  Je zameraná na spracovanie n-alkánov a výrobu odmasťovacích prostriedkov na báze n-alkánov, spracováva roztok nízkomolekulárneho polyméru a vyrába uhľovodíkové kvapaliny pre výrobu lampových olejov a podpaľačov, výrobu odformovacích olejov, procesných olejov a separačných prostriedkov. Vyrába biologicky ľahko odbúrateľné plastické mazivá na báze rastlinných a syntetických olejov, nízkotuhnúce zmesi pre teplonosné systémy, vyrába a regeneruje syntetické zeolity na sušenie plynov.

  4. pilier – Geologický prieskum

  Životného prostredia, sanácia horninového prostredia a odborný geologický dohľad.

  5. pilier – Výskumná a vývojová činnosť

  Ponúka partnerom spoluprácu pri výskume nových alebo inovovaných výrobkov v oblasti palív pre zážihové, vznetové a prúdové motory, výskum alternatívnych motorových palív a katalyzátorov.

  Dokumenty na stiahnutie