Asfalty

Skúšky cestných asfaltov v zmysle požiadaviek STN EN 12591

Vlastnosť
Penetrácia
Bod mäknutia
Odolnosť voči starnutiu pri 163 °C
- zmena hmotnosti
- zostatková penetrácia
- bod mäknutia po starnutí
Bod vzplanutia
Rozpustnosť

Skúšky oxidovaných asfaltov v zmysle požiadaviek STN EN 13304

Vlastnosť
Bod mäknutia
Penetrácia pri 25 °C
Rozpustnosť v xyléne
Bod vzplanutia
Bod lámavosti podľa Fraassa
Hustota

Skúšky tvrdých priemyselných asfaltov v zmysle požiadaviek STN EN 13305

Vlastnosť
Bod mäknutia
Penetrácia pri 25 °C
Rozpustnosť v xyléne
Bod vzplanutia
Hustota

Doplnkové / odporúčané metódy pre stanovenie vlastností asfaltov

Vlastnosť
Homogenita
Obsah asfalténov