• WPC ENERGY

  WPC ENERGY

  Vitajte na portáli Slovenského výboru pri WPC Energy (SK WPC Energy), ktorý reprezentuje Slovenskú republiku pri tejto celosvetovo významnej inštitúcii.

  World Petroleum Council, vedúca organizácia v rámci globálneho energetického sektora, funguje od 2023 pod novým názvom WPC Energy. Rozhodnutie zmeniť názov odráža odhodlanie organizácie viesť globálny prechod na nízkouhlíkový energetický systém, dosiahnutý prostredníctvom rôznorodého a udržateľného mixu zdrojov energie.

  WPC Energy je nepolitická organizácia a má akreditáciu ako mimovládna organizácia (NGO) od Organizácie Spojených národov (OSN). WPC Energy sa venuje podpore udržateľného riadenia a využívania svetových energetických zdrojov v prospech všetkých. Hlavnou hodnotou WPC Energy je uľahčenie dialógu medzi všetkými zainteresovanými stranami s cieľom nájsť odpovede na kľúčové technické, sociálne, environmentálne a manažérske problémy, ktorým toto odvetvie čelí; s cieľom poskytnúť cenovo dostupnú energiu pre všetkých a prispieť k trvalo udržateľnému rastu. WPC Energy je neutrálne a nepolitické fórum, ktoré v rámci globálnej platformy spája najvyšších predstaviteľov výrobcov a spotrebiteľov, aby diskutovali o stave a budúcnosti energetického priemyslu v prospech všetkých.

  Vízia

  Byť uznávaný ako popredné globálne fórum, ktoré uľahčuje otvorený dialóg o rope, plyne, energii a ich produktoch.

  Misia

  Podporovať rozvoj a využívanie svetových energetických zdrojov efektívnym a udržateľným spôsobom v prospech súčasných a budúcich generácií s cieľom poskytnúť:

  • lepšie pochopenie problémov a výziev
  • možnosti vytvárania sietí na globálnom fóre
  • platformu pre dialóg
  • spoluprácu (partnerstvá) s inými organizáciami
  • príležitosť prezentovať technické úspechy odvetvia
  • fórum pre rozvoj medzinárodných obchodných príležitostí
  • šírenie vedomostí prostredníctvom kongresov, stretnutí a publikácií
  • iniciatívy na nábor a udržanie odborných znalostí a zručností v tomto odvetví
  • podporu najlepších postupov pri výrobe a spotrebe čistejších zdrojov energie
  • jasný obraz o pokračujúcej úlohe a význame ropy a plynu v globálnom energetickom mixe

  Hodnoty

  • úcta k jednotlivcom a kultúram na celom svete
  • nezaujaté a objektívne názory
  • bezúhonnosť vo všetkých činnostiach
  • diverzita a inklúzia
  • transparentnosť, dobrá správa vecí verejných a etické správanie
  • ochrana zdravia a životného prostredia
  • bezpečnosť
  • medzinárodný dialóg a vytváranie sietí
  • názory ostatných zainteresovaných strán

  WPC Energy organizuje dvojročný kongres WPC Energy, ktorý pokrýva všetky aspekty odvetvia vrátane riadenia odvetvia a jeho sociálnych, ekonomických a environmentálnych dopadov.

  SK WPC Energy je záujmovým združením právnických osôb v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. Za riadneho člena WPC bola zvolená v Madride 29. júna 2008 počas 19. Svetového petrolejárskeho kongresu.

  Poslaním Slovenského výboru pri WPC (SK WPC) je:

  • podporovať príslušné vedecké inštitúcie, ústavy, osoby a publikácie
  • napomáhať vydávaniu publikácií podporujúcich rozvoj chemického výskumu v oblasti ropného priemyslu
  • organizovať odborné podujatia, ako sú konferencie, semináre, prednášky, workshopy na témy v oblasti ropného priemyslu, a tým prispievať k výmene názorov, nadviazaniu kontaktov a riešeniu aktuálnych problémov v tejto oblasti
  • uskutočňovať školenia odborných skupín
  • nadväzovať  kontakty s domácimi ako aj zahraničnými ropnými spoločnosťami, inštitúciami pôsobiacimi v tomto hospodárskom segmente,  profesijnými organizáciami, distribútormi, významnými podnikmi, orgánmi verejnej správy v  Slovenskej republike
  • spolupracovať s ďalšími príslušnými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí vrátane výmeny informácií a prípadného členstva v takýchto organizáciách;
  • prispievať k dodržiavaniu etického správania sa svojich členov
  • vytvárať podmienky pre výmenu skúseností a informácií v oblasti ropného priemyslu sprostredkovávať kontakty s WPC a s národnými výbormi členských krajín WPC, organizovať odovzdávanie informácií členom Združenia, informovať členov Združenia o aktivitách WPC a jej pracovných skupín
  • odporúčať WPC členov Združenia do programových komisií a autorov príspevkov na kongresy

  Združenie sa nezaoberá podnikateľskou ani obchodnou činnosťou a nevyvíja politické aktivity.

  Členovia:

  Kontakty: