• SkúšobníctvoRopa a ropné výrobkyAutomobilové benzíny a benzínové frakcie

  Automobilové benzíny a benzínové frakcie

  Skúšky automobilových benzínov podľa STN EN 228

  Vlastnosť
  Oktánové číslo výskumnou metódou
  Oktánové číslo motorovou metódou
  Obsah olova
  Hustota (pri 15°C)
  Obsah síry
  Oxidačná stálosť (indukčná perióda)
  Obsah živicových látok (po premytí)
  Korózia na medenom pliešku (3 h pri 50°C)
  Vzhľad
  Obsah uhľovodíkových skupín
  - aromáty
  - olefíny
  Obsah benzénu
  Obsah kyslíka
  Obsah organických kyslíkatých látok
  - metanol
  - etanol
  - izopropylalkohol
  - izobutylalkohol
  - tercbutylalkohol
  - étery (5 alebo viac atómov uhlíka)
  - ostatné kyslíkaté látky
  Tlak pár
  Destilačná skúška

  Doplnkové / odporúčané metódy pre stanovenie vlastností automobilových benzínov a benzínových frakcií

  Vlastnosť
  Obsah organických kyslíkatých látok:
  - metanol
  - MTBE
  - ETBE
  - Iné étery (5 alebo viac atómov C)
  Stanovenie uhľovodíkových skupín benzínov a podobných zmesí multidimenzionálnou GC
  (n-alkány, izo-alkány, cyklány, olefíny, cykloolefíny, aromáty, kyslikaté látky)
  Antikorózne vlastnosti
  Vzájomné pôsobenie paliva s vodou (deemulgačný test)
  Obsah draslíka
  Obsah alkalických kovov
  Stanovenie aromátov C6 až C10
  Merkaptánová a sírovodíková síra
  Zloženie benzínov a benzínových frakcií GC metódou
  Mazivosť (wsd1,4) pri 25°C
  Odparok
  Obsah živicových látok (nepremytých)
  Doctor test
  Analýza MTBE metódou plynovej chromatografie (GC)