• Služby a aktivitySkúšobníctvoRopa a ropné výrobkyAutomobilové benzíny a benzínové frakcie

  Automobilové benzíny a benzínové frakcie

  Skúšky automobilových benzínov podľa STN EN 228: 2013

  VlastnosťSkúšobná metóda
  Oktánové číslo výskumnou metódouSTN EN ISO 5164
  ASTM D 2699
  Oktánové číslo motorovou metódouSTN EN 25163
  ASTM D 2700
  Obsah olovaSTN EN 237
  Hustota (pri 15°C)STN EN ISO 3675
  STN EN ISO 12185
  Obsah sírySTN EN ISO 20846
  Oxidačná stálosť (indukčná perióda)STN EN ISO 7536
  Obsah živíc (po premytí)STN EN ISO 6246
  Korózia na medenom pliešku (3 h pri 50°C)STN EN ISO 2160
  Vzhľadvizuálne pozorovanie
  Obsah uhľovodíkových skupín
  - aromáty
  - olefíny
  ASTM D 1319
  STN EN 14 517
  Obsah benzénuSTN EN 238
  STN EN 14517
  Obsah kyslíkaSTN EN 1601
  Obsah organických kyslíkatých látok
  - metanol
  - etanol
  - izopropylalkohol
  - izobutylalkohol
  - tercbutylalkohol
  - étery (5 alebo viac atómov uhlíka)
  - ostatné kyslíkaté látky
  STN EN 1601
  Tlak párSTN EN 13016-1
  Destilačná skúškaSTN EN ISO 3405

  Doplnkové / odporúčané metódy pre stanovenie vlastností automobilových benzínov a benzínových frakcií

  VlastnosťSkúšobná metóda
  Obsah organických kyslíkatých látok:
  - metanol
  - MTBE
  - ETBE
  - Iné étery (5 alebo viac atómov C)
  STN EN 14517
  Stanovenie uhlovodíkových skupín benzínov a podobných zmesí multidimensionálnou GC
  (n-alkány, izo-alkány, cyklány, olefíny, cykloolefíny, aromáty, kyslikaté látky)
  STN EN 14517
  ASTM D 5443
  Antikorózne vlastnostiASTM D 665
  Vzájomné pôsobenie paliva s vodou (deemulgačný test)STN ISO 6250
  Obsah draslíkaSTN EN 237
  (modifikovaná metóda)
  Obsah alkalických kovovASTM D 5185
  (modifikovaná metóda)
  Stanovenie aromátov C6 až C10UOP 744
  Merkaptánová a sírovodíková síraASTM D 3227
  Zloženie benzínov a benzínových frakcií GC metódouASTM D 5134
  Mazivosť (wsd1,4) pri 25°CSTN ISO 12156-1
  (modifikovaná metóda)
  OdparokSTN 65 6192
  Obsah nepremytých živícSTN EN ISO 6246
  Doctor testASTM D 4952
  STN 65 6174
  Analýza MTBE metódou plynovej chromatografie (GC)ASTM D 5441