Biopalivá

Biopalivá

Metylestery mastných kyselín (FAME) sa používajú buď ako palivo pre vznetové motory a na vykurovanie v 100 % koncentrácii, alebo ako zložka do destilovaného paliva pre vznetové motory a do vykurovacieho paliva. V 100 % koncentrácii je použiteľné ako palivo do vozidiel so vznetovým motorom a v zariadeniach na vykurovanie, navrhnutými alebo dodatočne upravenými na prevádzku na 100 % FAME.

Skúšky metylesterov mastných kyselín (FAME) podľa STN EN 14214

Vlastnosť
Obsah FAME
Hustota pri 15°C
Viskozita pri 40 °C
Bod vzplanutia
Cetánové číslo
Korózia na medenom pliešku (3h pri 50°C)
Oxidačná stabilita (pri 110 °C)
Číslo kyslosti
Jódové číslo
Metylester kyseliny linolénovej
Polyolefínové (≥4 dvojité väzby) metylestery
Obsah metanolu
Obsah monoglyceridov
Obsah diglyceridov
Obsah triglyceridov
Voľný glycerol
Celkový glycerol
Obsah vody
Obsah nečistôt
Obsah síranového popola
Obsah síry
Kovy 1. skupiny (Na + K)
Kovy 2. skupiny (Ca + Mg)
Obsah fosforu
Medzná teplota filtrovateľnosti (CFPP)


Skúšky palivových zmesí motorovej nafty a vysokého obsahu FAME (B11 – B30) podľa TNI CEN/TR 16557

Vlastnosť
Hustota pri 15°C
Viskozita pri 40 °C
Destilačná skúška
Cetánové číslo
Obsah síry
Bod vzplanutia
Vzhľad
Obsah vody
Číslo kyslosti
Oxidačná stabilita (pri 110 °C)
Obsah nečistôt
Obsah FAME
Medzná teplota filtrovateľnosti (CFPP)
Obsah popola
Kovy 1. skupiny (Na + K)
Kovy 2. skupiny (Ca + Mg)

Etanol E95
Etanol E95 je po pridaní vhodných prísad určený k využitiu vo vznetových motoroch. Vznetový motor je potrebné pre použitie tohto paliva upraviť.

Vlastnosť
Obsah etanolu
Obsah metanolu
Hustota pri 20 °C
Celková kyslosť ako kyselina octová
Vzhľad
Voda
Neprchavý podiel (odparok)
Farba podľa Hazena
Obsah aldehydu ako acetaldehyd
Obsah esteru ako etylacetát
Celkové nečistoty
Obsah olova
Obsah fosforu
Obsah chloridov
Obsah medi
Obsah síry

Etanol E85
Etanol E85 je zmes 85 % (V/V) etanolu s automobilovým benzínom ale zahrňuje aj možnosť rôznych sezónnych pomerov miešania obsahujúcich viac než 50 % (V/V) etanolu.

Etanol E85 sa používa vo vozidlách so zážihovým motorom, ktorý je konštruovaný pre tento typ paliva a využívaný v tzv. viacpalivových vozidlách – flexible fuel vehicles (FFV).

Skúšky Etanolu E85 podľa STN P CEN/TS 15293

Vlastnosť
Hustota pri 15°C
Oxidačná stálosť (indukčná perióda)
Obsah živicových látok po premytí
Korózia na medenom pliešku (3h pri 50°C)
Celková kyslosť vyjadrená ako kyselina octová
Elektrická vodivosť
Obsah metanolu
Obsah vyšších (C3-C5) nasýtených mono-alkoholov
Obsah éterov (5 a viac atómov uhlíka)
Obsah vody
Obsah anorganického chlóru
Obsah medi
Obsah fosforu
Obsah síry
Obsah síranov
Tlak pár
Obsah etanolu a vyšších nasýtených alkoholov