Letecký benzín

Skúšky leteckého benzínu podľa STN 65 6510

Vlastnosť
Oktánové číslo motorovou metódou
Obsah olova
Destilačná skúška
Tlak pár
Obsah živíc (po premytí)
Bod kryštalizácie
Obsah síry
Korózia na medenom pliešku (3 h pri 50 °C)
Kyslosť
Kyseliny a zásady rozpustné vo vode
Jódové číslo
Obsah aromatických uhľovodíkov