• Služby a aktivityLetecký benzín

  Letecký benzín

  Skúšky leteckého benzínu podľa STN 65 6510

  Vlastnosť
  Oktánové číslo motorovou metódou
  Obsah olova
  Destilačná skúška
  Tlak pár
  Obsah živíc (po premytí)
  Bod kryštalizácie
  Obsah síry
  Korózia na medenom pliešku (3 h pri 50 °C)
  Kyslosť
  Kyseliny a zásady rozpustné vo vode
  Jódové číslo
  Obsah aromatických uhľovodíkov