• SkúšobníctvoRopa a ropné výrobkyMotorové nafty a plynové oleje

  Motorové nafty a plynové oleje

  Skúšky motorových náft v zmysle požiadaviek STN EN 590

  Vlastnosť
  Cetánové číslo
  Cetánový index
  Hustota pri 15 °C
  Obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov
  Obsah síry
  Bod vzplanutia
  Uhlíkový zvyšok (z 10 % destilačného zvyšku)
  Obsah popola
  Obsah vody
  Celkový obsah nečistôt
  Korózia na medenom pliešku (3 h pri 50 °C)
  Oxidačná stálosť
  Mazivosť, korigovaná priemerná hodnota šírky oderovej stopy (wsd 1.4) pri 60 °C
  Viskozita pri 40 °C
  Destilačná skúška
  Obsah metylesteru mastnej kyseliny (FAME)
  Medzná teplota filtrovatelnosti (CFPP metóda)
  Bod zákalu

  Doplnkové / odporúčané skúšky pre stanovenie vlastností motorových náft, petrolejov a plynových olejov

  Vlastnosť
  Hustota pri 15 °C
  Bod vzplanutia podľa Clevelanda
  Uhlíkový zvyšok (z 10 % destilačného zvyšku)
  Nízkoteplotná operabilita (ARAL test)
  Penivosť
  Antikorózne vlastnosti
  Vzájomné pôsobenie paliva s vodou (deemulgačný test)
  Bod tuhnutia
  Neutralizačné číslo, číslo kyslosti
  Index lomu