Motorové nafty a plynové oleje

Skúšky motorových náft v zmysle požiadaviek STN EN 590

Vlastnosť
Cetánové číslo
Cetánový index
Hustota pri 15 °C
Obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov
Obsah síry
Bod vzplanutia
Uhlíkový zvyšok (z 10 % destilačného zvyšku)
Obsah popola
Obsah vody
Celkový obsah nečistôt
Korózia na medenom pliešku (3 h pri 50 °C)
Oxidačná stálosť
Mazivosť, korigovaná priemerná hodnota šírky oderovej stopy (wsd 1.4) pri 60 °C
Viskozita pri 40 °C
Destilačná skúška
Obsah metylesteru mastnej kyseliny (FAME)
Medzná teplota filtrovatelnosti (CFPP metóda)
Bod zákalu

Doplnkové / odporúčané skúšky pre stanovenie vlastností motorových náft, petrolejov a plynových olejov

Vlastnosť
Hustota pri 15 °C
Bod vzplanutia podľa Clevelanda
Uhlíkový zvyšok (z 10 % destilačného zvyšku)
Nízkoteplotná operabilita (ARAL test)
Penivosť
Antikorózne vlastnosti
Vzájomné pôsobenie paliva s vodou (deemulgačný test)
Bod tuhnutia
Neutralizačné číslo, číslo kyslosti
Index lomu