Normalizačná činnosť

Spoločnosť VÚRUP, a. s., ako člen technickej komisie TK 50 Ropa, plynné a kvapalné palivá, ostatné výrobky z ropy a palivá z obnoviteľných zdrojov, úzko spolupracuje s odborom technickej normalizácie ÚNMS SR pri riešení úloh vyplývajúcich z činnosti v oblasti technickej normalizácie.

Zamestnanci útvaru Skúšobné laboratóriá sa tiež systematicky podieľajú na vypracovávaní nových Slovenských technických noriem (STN) a na implementácii európskych a ISO noriem do sústavy STN.

Číslo a názov STNSpracovateľ STN
STN EN ISO 18122: 2015 Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu popola (ISO 18122: 2015). Revízia STN EN 14775:2010Ing. Lýdia Pokorná
STN EN ISO 18134-3: 2015 Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Metóda sušením v sušiarni. Časť 3: Vlhkosť v analytickej vzorke na všeobecný rozbor (ISO 18134-3: 2015). Revízia STN EN 14774-3:2010Ing. Lýdia Pokorná
STN EN ISO 18134-2: 2015 Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Metóda sušením v sušiarni. Časť 2: Celková vlhkosť. Zjednodušená metóda (ISO 18134-2: 2015). Revízia STN EN 14774-2:2010Ing. Lýdia Pokorná
STN EN ISO 18134-1: 2015 Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Metóda sušením v sušiarni. Časť 1: Celková vlhkosť. Referenčná metóda (ISO 18134-1: 2015). Revízia STN EN 14774-1:2010Ing. Lýdia Pokorná
STN EN ISO 10370: 2014 Ropné výrobky. Stanovenie uhlíkového zvyšku. Mikrometóda (ISO 10370: 2014). Revízia STN EN ISO 10370:1998Ing. Iveta Chovancová
STN EN ISO 5164: 2014 Ropné výrobky. Stanovenie oktánového čísla motorových palív. Výskumná metóda (ISO 5164: 2014). Revízia STN EN ISO 5164:2006Ing. Dušan Stacho
STN EN 15376: 2014 Automobilové palivá. Etanol ako prímes do benzínov. Požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 15376: 2011Ing. Lýdia Pokorná
STN EN 12662: 2014 Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie nečistôt v stredných destilátoch, naftových palivách a metylesteroch mastných kyselín. Revízia STN EN 12662: 2008Ing. Beata Pilková
STN EN 60422: 2013 Minerálne izolačné oleje v elektrických zariadeniach. Návod na kontrolu a údržbu. Revízia STN EN 60422: 2007Ing. Róbert Franta
STN EN ISO 13736: 2013 Stanovenie bodu vzplanutia. Metóda uzavretého téglika podľa Abela (ISO/FDIS 13736: 2012). Revízia STN EN ISO 13736: 2009Ing. Iveta Chovancová
STN EN 14214: 2012 Automobilové palivá. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na vykurovanie. Požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 14214+A1: 2010, STN EN 14213: 2004Ing. Ľudmila Joríková
STN EN 14275: 2012 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek z výdajných stojanov na maloobchodných a komerčných miestachIng. Lýdia Pokorná
STN EN 14274: 2012 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS)Ing. Lýdia Pokorná
STN EN 16214-1: 2012 Kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely. Princípy, kritériá, indikátory a overovatelia Časť 1: TerminológiaIng. Róbert Franta
STN EN 16135: 2011 Automobilové palivá. Stanovenie obsahu mangánu v bezolovnatom benzíne. Metóda plameňovou atómovou absorpčnou spektrometriou (AAS)Ing. Iveta Chovancová
STN CEN/TS 15293: 2011 Automobilové palivá. Automobilové palivo etanol E85. Požiadavky a skúšobné metódy. Revízia TNI CWA 15293: 2007Ing. Dušan Stacho
STN EN 14961-4: 2011 Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy palív. Časť 4: Drevné štiepky na nepriemyselné používanieIng. Stanislava Hlúbiková
STN EN 14961-3: 2011 Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy palív. Časť 3: Drevné brikety na nepriemyselné používanieIng. Dušan Stacho
STN EN 14961-2: 2011 Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy palív. Časť 2: Drevné pelety na nepriemyselné používanieIng. Dušan Stacho
STN EN 15289: 2011 Tuhé biopalivá. Stanovenie celkového obsahu síry a chlóruIng. Ľudmila Joríková
STN EN 15104: 2011 Tuhé biopalivá. Stanovenie celkového obsahu uhlíka, vodíka a dusíka. Inštrumentálne metódyRNDr. Marek Banič
STN EN 14961-5: 2011 Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy palív. Časť 5: Palivové drevo na nepriemyselné používanieRNDr. Marek Banič
STN EN ISO 16591: 2010 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Metóda oxidačnej mikrocoulometrie (ISO/FDIS 16951: 2010)Ing. Stanislava Hlúbiková
STN EN 15105: 2011 Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu chloridu rozpustného vo vode, sodíka a draslíkaIng. Lýdia Pokorná
STN CEN/TS 15639: 2010 Tuhé alternatívne palivá. Stanovenie mechanickej odolnosti peliet. Revízia STN P CEN/TS 15639: 2008Ing. Dušan Stacho
STN EN 15210-2: 2010 Tuhé biopalivá. Stanovenie mechanickej odolnosti peliet a brikiet. Časť 2: BriketyIng. Iveta Chovancová
STN EN 15149-2: 2010 Tuhé biopalivá. Stanovenie rozdelenia veľkosti častíc. Časť 2: Metóda s horizontálnym sitom používajúca sitové zariadenia s veľkosťou otvorov 3,15 mm alebo menejIng. Lýdia Pokorná
STN EN 15149-1: 2010 Tuhé biopalivá. Stanovenie rozdelenia veľkosti častíc. Časť 1: Metóda s vibračným sitom používajúca sitové zariadenia s veľkosťou otvorov 1 mm alebo viacIng. Lýdia Pokorná
STN CEN/TS 15401: 2010 Tuhé alternatívne palivá. Stanovenie sypnej hmotnostiIng. Dušan Stacho
STN EN 15938: 2010 Automobilové palivá. Etanol ako prímes a palivo etanol (E85). Stanovenie elektrickej vodivostiIng. Martina Slezáčková
STN CEN/TS 15414-2: 2010 Tuhé alternatívne palivá. Stanovenie obsahu vlhkosti použitím metódy sušenia v sušiarni. Časť 2: Stanovenie celkovej vlhkosti zjednodušenou metódouIng. Lýdia Pokorná
STN CEN/TS 15414-1: 2010 Tuhé alternatívne palivá. Stanovenie obsahu vlhkosti použitím metódy sušenia v sušiarni. Časť 1: Stanovenie celkovej vlhkosti referenčnou metódouIng. Lýdia Pokorná
STN EN 14961-1: 2010 Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy palív. Časť 1: Všeobecné požiadavkyIng. Dušan Stacho
STN EN 15103: 2009 Tuhé biopalivá. Stanovenie sypnej hmotnostiRNDr. Marek Banič
STN EN 14775: 2009 Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu popolaIng. Stanislava Hlúbiková
STN EN 15210-1: 2009 Tuhé biopalivá. Stanovenie mechanickej odolnosti peliet a brikiet. Časť 1: PeletyIng. Stanislava Hlúbiková
STN EN 15148: 2009 Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu prchavých látokIng. Lýdia Pokorná
STN EN 15837: 2009 Etanol ako prímes do benzínov. Stanovenie obsahu fosforu, medi a síry. Priama optická emisná spektrometrická metóda s indukčne viazanou plazmouIng. Iveta Chovancová
STN EN 15779: 2009 Ropné výrobky a deriváty tukov a olejov. Metylestery mastných kyselín (FAME) do dieselových motorov. Stanovenie metylesterov polynenasýtených mastných kyselín (viac ako 4 dvojité väzby, PUFA) plynovou chromatografiouRNDr. Marek Banič
STN EN 14078: 2009 Kvapalné ropné výrobky. Určovanie metylesterov mastných kyselín (FAME) v stredných destilátoch. Metóda infračervenej spektrometrie. Revízia STN EN 14078: 2005Ing. Lýdia Pokorná
STN EN 14774-3: 2009 Tuhé biopalivá. Metódy stanovenia obsahu vlhkosti. Metóda sušením v sušiarni. Časť 3: Vlhkosť vo vzorke na všeobecnú analýzuIng. Lýdia Pokorná
STN EN 14774-2: 2009 Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Metóda sušením v sušiarni. Časť 2: Celková vlhkosť. Zjednodušená metódaIng. Lýdia Pokorná
STN EN 14774-1: 2009 Tuhé biopalivá. Metódy stanovenia obsahu vlhkosti. Metóda sušením v sušiarni. Časť 1: Celková vlhkosť. Referenčná metódaIng. Lýdia Pokorná
STN EN 12591: 2009 Asfalty a asfaltové spojivá. Požiadavky na cestné asfalty. Revízia STN EN 12591: 2001Ing. Stanislava Hlúbiková
STN EN 14214: 2008 Motorové palivá. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre naftové motory. Požiadavky a skúšobné metódy. Revízia STN EN 14214: 2004Ing. Ľudmila Joríková
STN EN ISO 22854: 2008 Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie uhľovodíkových skupín zloženia a organických kyslíkatých zlúčenín v benzínoch. Metóda multidimenzionálnej plynovej chromatografie. Revízia STN EN 14517: 2005RNDr. Marek Banič
STN EN ISO 13736: 2008 Stanovenie bodu vzplanutia. Metóda uzavretého téglika podľa Abela. Revízia STN EN ISO 13736: 1999Ing. Iveta Chovancová
STN CEN/TR 15367-2: 2007 Ropné výrobky. Príručka na správne zaobchádzanie. Časť 2: Automobilové benzínyIng. Jozef Mikulec, CSc.
STN CEN/TR 15367-1: 2007 Ropné výrobky. Príručka na správne zaobchádzanie. Časť 1: Motorové naftyIng. Jozef Mikulec, CSc.
STN EN 12662: 2008 Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie nečistôt v stredných destilátoch. Revízia STN EN 12662: 2000Ing. Martina Slezáčková
STN EN 15470: 2007 Skvapalnené ropné plyny. Stanovenie rozpustených zvyškov. Metóda plynovou chromatografiouRNDr. Marek Banič
STN EN 13016-1: 2007 Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 1: Stanovenie tlaku pár pri nasýtení vzduchom (ASVP). Revízia STN EN 13016-1: 2003Ing. Martina Slezáčková
STN EN 13016-2: 2007 Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 2: Stanovenie absolútneho tlaku pár (AVP) pri teplote od 40 °C do 100 °C. Revízia STN EN 13016-2: 2003Ing. Martina Slezáčková
STN EN 15490: 2007 Etanol ako prímes do benzínov. Stanovenie hodnoty pHIng. Iveta Chovancová
STN EN 15489: 2007 Etanol ako prímes do benzínov. Stanovenie obsahu vody. Karlova-Fischerova coulometrická titračná metódaIng. Iveta Chovancová
STN EN 15486: 2007 Etanol ako prímes do benzínov. Stanovenie obsahu síry. Metóda ultrafialovou fluorescenciouIng. Miriam Vrbová
STN EN 15484: 2007 Etanol ako prímes do benzínov. Stanovenie anorganického chloridu. Potenciometrická metódaIng. Iveta Chovancová
STN EN 15553: 2007 Ropné výrobky a príbuzné materiály. Stanovenie uhľovodíkových typov. Metóda adsorpcie fluorescenčným indikátoromRNDr. Marek Banič
STN EN 14582: 2007 Charakterizácia odpadov. Obsah halogénov a síry. Spaľovanie kyslíkom v uzatvorených systémoch a metódy stanoveniaIng. Miriam Vrbová
STN 65 6690: 2007 Odpadové oleje. Revízia STN 65 6690: 1991 (ČSN 65 6690 : 2003)Ing. Iveta Chovancová
STN 65 6691: 2007 Ropné výrobky. Vykurovacie oleje na báze odpadových olejov. Technické požiadavky a metódy skúšania (ČSN 65 6691 : 2004)Ing. Iveta Chovancová
STN EN ISO 12156-1: 2006 Motorová nafta. Stanovenie mazivosti s využitím vysokofrekvenčného trecieho mechanizmu (HFRR). Časť 1: Skúšobná metóda. Revízia STN EN ISO 12156-1: 2003Ing. Miriam Vrbová
STN EN ISO 4259: 2006 Ropné výrobky. Stanovenie a využitie údajov zhody výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam. Revízia STN EN ISO 4259: 1998Ing. Martina Slezáčková
STN EN 14538: 2006 Deriváty tukov a olejov. Metylestery mastných kyselín (FAME). Stanovenie obsahu Ca, Mg, K a Na emisnou spektrometriou s induktívne viazanou plazmou (ICP OES)Ing. Iveta Chovancová
STN ISO 8217: 2005 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Špecifikácia pre lodné motoryIng. Martina Slezáčková
STN EN 12916: 2006 Ropné výrobky. Stanovenie typov aromatických uhľovodíkov v stredných destilátoch. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s refraktometrickým detektorom. Revízia STN EN 12916: 2002Ing. Ľudmila Joríková
STN EN ISO 14532: 2005 Zemný plyn. SlovníkRNDr. Marek Banič
STN EN ISO 5164: 2005 Motorové palivá. Stanovenie oktánového čísla. Výskumná metóda. Revízia STN EN 25164: 2001Ing. Dušan Stacho
STN CWA 15293: 2005 Motorové palivá. Etanol E85. Požiadavky a skúšobné metódyIng. Miriam Vrbová
STN EN 14733: 2005 Asfalty a asfaltové plnivá. Kontrola kvality asfaltových emulzií, fluxovaných a riedených asfaltov vo výrobeIng. Jozef Mikulec, CSc.
STN EN ISO 20847: 2004 Ropné výrobky. Určenie celkového obsahu síry v kvapalných ropných výrobkoch. Energeticky disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometriaIng. Iveta Chovancová
STN EN 237: 2004 Kvapalné ropné výrobky. Palivá. Stanovenie nízkych obsahov olova atómovou absorpčnou spektrometriou. Revízia STN EN 237: 1998Ing. Iveta Chovancová
STN EN ISO 3170: 2004 Ropa a kvapalné ropné výrobky. Ručný odber vzoriek. Revízia STN EN ISO 3170: 1999RNDr. Marek Banič
STN EN 14077: 2003 Ropné výrobky. Určenie obsahu organických halogénov. Oxidačná mikrokulometrická metódaIng. Miriam Miškove
STN EN ISO 20763: 2004 Ropa a podobné výrobky. Stanovenie vlastností hydraulických kvapalín proti opotrebeniu. Metóda lopatkového čerpadlaIng. Dušan Stacho
STN EN ISO 20623: 2003 Ropa a podobné výrobky. Určenie limitného tlaku a vlastností kvapalín proti opotrebeniu. Metóda štyroch guľôčokIng. Dušan Stacho
STN EN 14517: 2004 Kvapalné ropné výrobky. Určenie uhľovodíkových skupín a kyslíkatých látok v benzíne. Multidimenzionálna plynová chromatografiaIng. Ľudmila Joríková
STN EN 58: 2004 Asfalty a asfaltové spojivá. Odber vzoriek asfaltových spojív. Revízia STN EN 58+A1: 1996Ing. Margita Masaryková
STN EN 13305: 2003 Asfalty a asfaltové spojivá. Sústava požiadaviek na tvrdé priemyselné asfaltyIng. Katarína Patajová
STN EN 13304: 2003 Asfalty a asfaltové spojivá. Sústava požiadaviek na oxidované asfaltyIng. Katarína Patajová
STN EN 14078: 2003 Kvapalné ropné výrobky. Určenie metylesterov mastných kyselín v stredných destilátoch. Metóda infračervenej spektrometrieIng. Ľudmila Joríková
STN EN 14213: 2003 Motorové palivá. Metylestery mastných kyselín. Požiadavky a skúšobné metódyIng. Ľudmila Joríková
STN EN 14214: 2003 Motorové palivá. Metylestery mastných kyselín pre dieselové motory. Požiadavky a skúšobné metódyIng. Ľudmila Joríková
STN EN 14274: 2003 Motorové palivá. Stanovenie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palívIng. Ivan Šmogrovič
STN EN 14275: 2003 Motorové palivá. Stanovenie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek na čerpacích staniciach a z výdajných stojanov pohonných látokIng. Ivan Šmogrovič
STN EN 238:1996/A1 : 2003 Kvapalné ropné výrobky. Benzín. Stanovenie obsahu benzénu infračervenou spektrometriou. Zmena A1Ing. Zuzana Turayová
STN 65 6511: 2003 Ropné výrobky. Prirodzené straty pohonných látok pri skladovaní a distribúcii. Nová STNIng. Jozef Mikulec, CSc.
STN EN ISO 11541: 2002 Zemný plyn. Stanovenie obsahu vody pri vysokom tlakuIng. Anna Šimová, Csc.
STN EN ISO 10723: 2002 Zemný plyn. Hodnotenie vlastnosti on-line analytického systémuIng. Anna Šimová, Csc.
STN 65 6082: 2001 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu farebných látok a indikačnej látky v plynovom oleji. Nová STNA. Chorvátová
STN EN 12766-2: 2001 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 2: Výpočet obsahu polychlórovaných bifenylov (PCB)Ing. Anna Šimová, Csc.
STN EN 12766-1: 2000 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 1: Separácia a stanovenie vybraných kongenérov PCB plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytuIng. Anna Šimová, Csc.
STN EN ISO 12937: 2000 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu vody. Coulometrická titračná metóda K. FischeraIng. Martina Slezáčková
STN EN ISO 10715: 2000 Zemný plyn. Návod na odoberanie vzoriekIng. Anna Šimová, Csc.
STN EN 12597: 2000 Asfalty a asfaltové spojivá. Termíny a definícieDr. Róbert Šumichrast
STN CR 13838: 2000 Motorové nafty pre automobily. Stanovenie filtrovateľnosti. Metóda AGELFIIng. Pavol Fehér, CSc.
STN CR 13837: 2000 Motorové nafty pre automobily. Stanovenie filtrovateľnosti. Metóda SFPPIng. Pavol Fehér, CSc.
STN EN 13016-1: 2000 Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 1: Stanovenie tlaku vzduchom nasýtených pár (ASVP)Ing. Ivan Šmogrovič
STN EN 13016-2: 2000 Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 2: Stanovenie absolútneho tlaku pár (AVP)Ing. Ivan Šmogrovič
STN EN ISO 12156-1: 2000 Motorová nafta. Stanovenie mastivosti použitím vysokofrekvenčnej recipročnej vrtnej súpravy (HFRR). Časť 1: Skúšobné metódyIng. Pavol Fehér, CSc.
STN EN 12916: 2000 Ropné produkty. Určenie typov aromatických uhľovodíkov v stredných destilátoch. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s detekciou pomocou indexu lomuIng. Ľudmila Joríková
STN EN 12596: 1999 Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie dynamickej viskozity vákuovou kapilárouIng. Margita Masaryková
STN EN 12591: 1999 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie pre cestné asfaltyIng. Margita Masaryková
STN EN ISO 8973: 1999 Skvapalnené ropné plyny. Výpočtová metóda pre hustotu a tlak párRNDr. Alžbeta Chorvátová