Normalizačná činnosť

Pracovníci Odboru skúšobných laboratórií sa systematicky podieľajú na vypracovávaní nových Slovenských technických noriem a na implementácii európskych a ISO noriem do sústavy Slovenských technických noriem.

Číslo a názov STNSpracovateľ STN
STN EN 14275 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek z výdajných stojanov na maloobchodných a komerčných miestachIng. Lýdia Pokorná
STN EN 14274 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS)Ing. Lýdia Pokorná
STN EN ISO 13736 Stanovenie bodu vzplanutia. Metóda uzavretého téglika podľa Abela.Ing. Iveta Chovancová
STN EN 60422 Minerálne izolačné oleje v elektrických zariadeniachNávod na kontrolu a údržbuIng. Róbert Franta
STN EN 16214-1 Kritériá trvalej udržateľnosti na výrobu biopalív a biokvapalín na energetické účely. Princípy, kritériá, indikátory a overovatelia Časť 1: TerminológiaIng. Róbert Franta
STN EN 15553: 2007 Ropné výrobky a príbuzné materiály. Stanovenie uhľovodíkových typov. Metóda adsorpcie fluorescenčným indikátorom (EN 15553: 2006)RNDr. Marek Banič
STN EN 14582: 2007 Charakterizácia odpadov. Obsah halogénov a síry. Spaľovanie kyslíkom v uzatvorených systémoch a metódy stanovenia ( EN 14582: 2006)Ing. Miriam Vrbová
STN 65 6690: 2007 Odpadové olejeIng. Iveta Chovancová
STN 65 6691: 2007 Ropné výrobky. Vykurovacie oleje na báze odpadových olejov. Technické požiadavky a metódy skúšaniaIng. Iveta Chovancová
STN EN ISO 12156-1: 2007 Motorová nafta. Stanovenie mazivosti s využitím vysokofrekvenčného trecieho mechanizmu (HFRR). Časť 1: Skúšobná metóda ( EN ISO 12156-1: 2006)Ing. Miriam Vrbová
STN EN ISO 4259: 2007 Ropné výrobky. Stanovenie a využitie údajov zhody výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam ( EN ISO 4259: 2006)Ing. Martina Slezáčková
STN EN 14538: 2007 Deriváty tukov a olejov. Metylestery mastných kyselín (FAME). Stanovovanie obsahu Ca, K, Mg a Na optickou emisnou spektrálnou analýzou s indukčne viazanou plazmou ( EN 14538: 2006)Ing. Iveta Chovancová
STN ISO 8217: 2006 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Špecifikácie pre lodné palivá ( ISO 8217: 2005)Ing. Martina Slezáčková
STN EN 12916: 2007 Určovanie typov aromatických uhľovodíkov v stredných destilátoch. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s refraktometrickým detektorom ( EN 12916: 2006)Ing. Ľudmila Joríková
STN EN ISO 14532: 2006 Zemný plyn. Slovník ( EN ISO 14532: 2005)RNDr. Marek Banič
STN EN ISO 5164: 2006 Ropné produkty. Stanovenie oktánového čísla výskumnou metódou (EN ISO 5164: 2005)Ing. Dušan Stacho
STN EN ISO 20847: 2005 Ropné výrobky. Určovanie celkového obsahu síry v automobilových palivách. Energeticky disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (EN ISO 20847: 2004)Ing. Iveta Chovancová
STN EN 237: 2005 Kvapalné ropné výrobky. Automobilový benzín. Určovanie nízkeho obsahu olova atómovou absorpčnou spektrometriou (EN 237: 2004)Ing. Iveta Chovancová
STN EN ISO 3170: 2005 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (EN ISO 3170: 2004)RNDr. Marek Banič
STN EN 14077: 2005 Ropné výrobky. Určovanie obsahu organických halogénov. Oxidačná mikrokulometrická metóda (EN 14077: 2003)Ing. Miriam Miškove
STN EN ISO 20763: 2005 Ropa a podobné výrobky. Určovanie vlastností hydraulických kvapalín proti opotrebovaniu. Metóda lopatkového čerpadla (EN ISO 20763: 2004)Ing. Dušan Stacho
STN EN ISO 20623: 2005 Ropa a podobné výrobky. Určovanie limitného tlaku a vlastností kvapalín proti opotrebovaniu. Metóda štyroch guľôčok (Európske podmienky) (EN ISO 20623: 2003)Ing. Dušan Stacho
STN EN 14517: 2005 Kvapalné ropné výrobky. Určovanie uhľovodíkového skupinového zloženia a organických kyslíkatých zlúčenín v benzínoch. Multidimenzionálna plynová chromatografia (EN 14517: 2004)Ing. Ľudmila Joríková
STN EN 14078: 2005 Kvapalné ropné výrobky. Určovanie metylesterov mastných kyselín v stredných destilátoch. Metóda infračervenej spektroskopie (EN 14078: 2003)Ing. Ľudmila Joríková
STN EN 14213: 2004 Vykurovacie palivá. Metylestery mastných kyselín (FAME). Požiadavky a skúšobné metódy (EN 14213: 2003)Ing. Ľudmila Joríková
STN EN 14214: 2004 Motorové palivá. Metylestery mastných kyselín (MERO) pre naftové motory. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 14214: 2003)Ing. Ľudmila Joríková
STN EN 14274: 2004 Motorové palivá. Stanovenie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS) ( EN 14274: 2003)Ing. Ivan Šmogrovič
STN EN 14275: 2004 Motorové palivá. Stanovenie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek na čerpacích staniciach a z výdajných stojanov pohonných látok (EN 14275: 2003)Ing. Ivan Šmogrovič
STN EN 238: 2004 Kvapalné ropné výrobky. Benzín. Stanovenie obsahu benzénu infračervenou spektrometriou. Zmena A1 (EN 238: 2003)Ing. Zuzana Turayová
STN EN ISO 12937: 2003 Ropné výrobky. Určovanie vody. Karl Fischerova coulometrická titračná metóda (EN ISO 12937: 2000)Ing. Martina Slezáčková