Kaly, zeminy a odpady

Kaly, zeminy a odpady

Spoločnosť VÚRUP, a.s., poskytuje konzultačné informácie pre zákazníka, vypracuje podklady pre rozsah analýz v závislosti od predpokladanej kontaminácie a v súčinnosti s legislatívnymi požiadavkami. Predkladá návrh pre sreeningový monitoring územia so záverečným zhrnutím vo forme správy.

V prípade, že spoločnosť VÚRUP, a.s., nevie pokryť celý rozsah požadovaných analýz, je zákazníkovi poskytnutá možnosť zabezpečenia analýz cez overeného subdodávateľa, o tejto skutočnosti je zákazník vopred informovaný.

  • Kaly

Analýzy kalov komunálnych a priemyselných čistiarni odpadových vôd obsahujú nasledovné parametre:

Vlastnosť
Strata žíhaním
Obsahu sušiny
Obsah arzénu
Obsah kadmia
Obsah chrómu
Obsah medi
Obsah niklu
Obsah olova
Obsah zinku
Obsah ortuti
Obsah PAU
Obsah NEL, EL (FTIR)
Obsah PCB (Subdodávka)
Mikrobiologické parametre
  • Zeminy

Analytické sledovanie kontaminácie zeminy, identifikácia polutantov v kontaminovanej zemine, najbežnejšie rozsahy analýz:

Vlastnosť
Strata žíhaním
TOC
Obsah arzénu
Obsah kadmia
Obsah kobaltu
Obsah chrómu
Obsah medi
Obsah niklu
Obsah olova
Obsah antimónu
Obsah selénu
Obsah zinku
Obsah ortuti
Simulovaná destilácia
Obsah BTEX
Obsah PAU
Obsah NEL, EL (FTIR)
Obsah C10-C40
Obsah PCB (Subdodávka)
  • Odpady

Analýzy odpadu v rozsahu Prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti:

  • Analýzy vo vodnom výluhu

Vodný výluh z odpadu sa pripraví postupom uvedeným v Prílohe č. 2 k Vyhláške č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti.

Vlastnosť
Obsah hliníka
Obsah arzénu
Obsah bária
Obsah kadmia
Obsah kobaltu
Obsah chrómu
Obsah medi
Obsah molybdénu
Obsah niklu
Obsah olova
Obsah antimónu
Obsah selénu
Obsah cínu
Obsah vanádu
Obsah zinku
Obsah ortuti
DOC
Obsah fluoridov
Obsah chloridov
Obsah síranov
Obsah kyanidov celkových
Hodnota pH
Fenolový index
Rozpustené látky
Ekotoxicita (Subdodávka)
  • Analýzy v natívnej vzorke
Vlastnosť
Obsah hliníka
Obsah arzénu
Obsah bária
Obsah kadmia
Obsah kobaltu
Obsah chrómu
Obsah medi
Obsah molybdénu
Obsah niklu
Obsah olova
Obsah antimónu
Obsah selénu
Obsah cínu
Obsah vanádu
Obsah zinku
Obsah ortuti
DOC
Obsah fluoridov
Obsah chloridov
Obsah síranov
Obsah kyanidov celkových
Hodnota pH
Fenolový index
Rozpustené látky
Ekotoxicita (Subdodávka)

Spoločnosť vykonáva posudkovú činnosť (číslo osvedčenia 07/17/P-1.8) v oblasti odpadového hospodárstva v súlade s § 105 ods. 2 písm. o) v spojitosti s § 100 ods. 5 a 6 zákona 79/2015 Z. z. a podľa Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. pre rozsahy:

  • A  Skládkovanie odpadov
  • C   Úprava odpadov
  • K  Zaraďovanie odpadov