• Služby a aktivityPetrochemické výrobky

  Petrochemické výrobky

  Typické skúšky pre aromatické uhľovodíky (benzén, toluén, etylbenzén, xylény)

  Vlastnosť
  Hustota
  Obsah aromatického uhľovodíka
  Uhľovodíkové zloženie
  Obsah chlóru
  Obsah síry
  Index lomu
  Obsah vody
  Odparok
  Destilačná krivka

  Typické skúšky pre n-alkány / Odmasťovacie a čistiace kvapaliny

  Vlastnosť
  Obsah vody
  Uhľovodíkové zloženie
  Brómové číslo
  Obsah aromátov
  Obsah síry
  Bod vzplanutia
  Bod tečenia
  Hustota
  Kinematická viskozita
  Obsah mechanických nečistôt

  Typické skúšky pre fenol

  Vlastnosť
  Bod tuhnutia
  Obsah vody
  Obsah síry

  Typické skúšky pre glykoly / Chladiace kvapaliny na báze glykolov

  Vlastnosť
  Vzhľad
  pH
  Alkalická rezerva
  Penivosť
  Kinematická viskozita
  Bod kryštalizácie
  Obsah vody
  Číslo kyslosti
  Peroxidové číslo
  Obsah MEG
  Obsah DEG
  Obsah TEG
  Obsah metanolu
  Hustota

  Typické skúšky pre parafíny

  Vlastnosť
  Bod tuhnutia
  Obsah oleja
  Popol
  Distribúcia parafínov