Petrochemické výrobky

Typické skúšky pre aromatické uhľovodíky (benzén, toluén, etylbenzén, xylény)

Vlastnosť
Hustota
Obsah aromatického uhľovodíka
Uhľovodíkové zloženie
Obsah chlóru
Obsah síry
Index lomu
Obsah vody
Odparok
Destilačná krivka

Typické skúšky pre n-alkány / Odmasťovacie a čistiace kvapaliny

Vlastnosť
Obsah vody
Uhľovodíkové zloženie
Brómové číslo
Obsah aromátov
Obsah síry
Bod vzplanutia
Bod tečenia
Hustota
Kinematická viskozita
Obsah mechanických nečistôt

Typické skúšky pre fenol

Vlastnosť
Bod tuhnutia
Obsah vody
Obsah síry

Typické skúšky pre glykoly / Chladiace kvapaliny na báze glykolov

Vlastnosť
Vzhľad
pH
Alkalická rezerva
Penivosť
Kinematická viskozita
Bod kryštalizácie
Obsah vody
Číslo kyslosti
Peroxidové číslo
Obsah MEG
Obsah DEG
Obsah TEG
Obsah metanolu
Hustota

Typické skúšky pre parafíny

Vlastnosť
Bod tuhnutia
Obsah oleja
Popol
Distribúcia parafínov