• SkúšobníctvoRopa a ropné výrobkyPolyolefíny (polypropylén a polyetylén)

  Polyolefíny (polypropylén a polyetylén)

  Polyolefíny sú homopolyméry a kopolyméry uhľovodíkov, ktoré obsahujú vo svojich molekulách jednu dvojitú väzbu. Najpoužívanejšími plastami nielen medzi polyolefínmi, ale aj inými sú polyetylén a polypropylén. Zvyčajne sa dodávajú vo forme granúl. Vyrábajú sa neaditivované a aditivované typy, s prídavkom rôznych aditív, zabezpečujúcich ochranu pri spracovaní, predlžujúcich životnosť a upravujúcich úžitkové vlastnosti.

  V skúšobných laboratóriách sa zameriavame na hodnotenie naturálneho (bez prídavku umelých pigmentov) nízkohustotného polyetylénu a polypropylénu resp. jeho kopolymérov (termoplastické, rázuvzdorné a random kopolyméry).

  Nízkohustotný polyetylén (ďalej len LD-PE) sa vyrába vysokotlakovou polymerizáciou etylénu v autoklávovom alebo tubulárnom reaktore, za prítomnosti peroxidických iniciátorov príp. modifikátorov. Jednotlivé typy LD-PE sa kvalitatívne líšia základnými parametrami napr. hustotou, molekulovou hmotnosťou a spracovateľskými charakteristikami.

  Polypropylén (ďalej len PP) sa zvyčajne vyrába použitím Ziegler-Natta katalyzátorov, polymerizáciou vo fluidnom lôžku. Vlastnosti vyrobeného PP sú závislé od dĺžky vzniknutých reťazcov, t.j. od molekulovej hmotnosti a jej distribúcie, od jeho molekulárnej a nadmolekulárnej štruktúry, t.j. od obsahu izotaktických štruktúr, stupňa kryštalinity a pri kopolyméroch predovšetkým od obsahu etylénu. Tieto štruktúrne charakteristiky sú dané použitou technológiou polymerizácie a typom katalytického komplexu. PP sa môže vyrábať s riadenou reológiou, alebo ako reaktorový typ bez pridania peroxidov.

  Typické skúšky Polyolefínov

  Vlastnosť
  Stanovenie hmotnostného indexu toku taveniny nízkohustotného polyetylénu LD-PE a PP
  Stanovenie vizuálnej farebnosti LD-PE granulátu
  Hodnotenie kvality skúšobnej fólie z LD-PE alebo PP (vizuálne aj prístrojovo)
  Stanovenie dynamického koeficientu trenia
  na naklonenej a vodorovnej rovine
  Stanovenie korózie za napätia v prostredí tenzoaktívnych látok (ESCR F50)
  Stanovenie teploty mäknutia podľa Vicata
  Stanovenie súčiniteľa narastania taveniny
  Hodnotenie mechanických vlastností fóliových typov LD-PE na fólii
  Hodnotenie mechanických vlastností LD-PE vstrekovaných telies
  Rázová odolnosť fólie padajúcim tĺkom
  Stanovenie zmraštivosti fólie z LD-PE
  Pevnosť zvaru
  Stanovenie dvojných väzieb v LD-PE
  Hodnotenie priepustnosti fólie v UV svetle
  Stanovenie CO indexu z LD-PE
  Stanovenie obsahu nečistôt a vzhľadových vlastností LD-PE alebo PP granulátu
  Stanovenie krípových vlastností LD-PE fólie
  Stanovenie sypnej hmotnosti LD-PE granulátu
  Stanovenie indexu žltosti a belosti granulátu, doštičky alebo vlákna
  Stanovenie rozpustného podielu v xyléne z PP
  Homogenizáciu PP prášku
  Stanovenie obsahu etylénu v etylén-propylénovom kopolyméri
  Hrnčekový test toku polypropylénového prášku
  Stanovenie tvrdosti podľa Rockwella
  Stanovenie sypnej hmotnosti PP granulátu a prášku
  Filtrovateľnosť polypropylénu
  Stanovenie účinnosti krakovania polypropylénu
  Hodnotenie modulov v ťahu a v ohybe PP vstrekovaých telies
  Hodnotenie mechanických vlastností PP vstrekovaných telies
  Stanovenie distribúcie veľkosti častíc PP prášku
  Stanovenie rázovej húževnatosti Izodovou metódou
  Stanovenie vizuálnej žltosti PP granulátu
  Stanovenie HDT
  Stanovenie obsahu kovov a aditív v polyméri metódou X-Ray
  Stanovenie bloomingu zo vstrekovaných telies
  Gas fading test
  Stanovenie rázovej húževnatosti polypropylénu Charpyho metódou
  Stanovenie dlhodobej termooxidačnej stability PP a PP kopolymérov v piecke
  Stanovenie optických vlastností z fólie a vstrekovaných teliesok
  Stanovenie obsahu popola (nespáliteľných podielov) z polyetylénu (LD-PE) a z polypropylénu (PP)
  Stanovenie hustoty LD-PE a PP
  Stanovenie tvrdosti vtláčaním- tvrdosť Shore D
  Hodnotenie reologických vlastností PE a PP – tokové krivky na zariadení Rheometer 5000 Ceast
  Stanovenie bodu topenia a teploty kryštalizácie polyolefínov a aditív- metódou DSC
  Indukčná perióda oxidácie polyolefínov metódou DSC
  Počiatočná teplota oxidácie polyolefínov metódou DSC
  Stanovenie teploty rozkladu a hmotnostný úbytok polyolefínov a aditív - metódou TGA
  Termooxidačná stabilita polymérov opakovanou regranuláciou na zariadení Collin E 30 P
  Identifikácia materiálu pomocou ATR na FTIR spektrofotometroch
  Zmraštenie vstrekovaných teliesok
  Hodnotenie lesku fólie alebo vstrekovaných telies
  Senzorické hodnotenie zápachových vlastností
  Príprava skúšobnej vzorky na fóliovej linke SAMAFOR a aplikačný test fólie
  Príprava skúšobných teliesok z PP a PE lisovaním
  Miešanie práškových vzoriek polypropylénu
  Granulovanie – príprava laboratórnych vzoriek PP
  Príprava skúšobných telies na vstrekolise Batenfeld
  Príprava vlákien na laboratórnej zvlákňovacej linke FDY/BCF Spintester firmy Fourné Polymertechnik
  Homogenizácia materiálu LD-PE kalandrovaním
  Stanovenie prachových častíc v granuláte mokrou metódou na zariadení Pelletron