Síra

 

Analytická kontrola v zmysle normy STN 65 1091
Výroba síry prebieha cez Clausov proces, ktorý je jeden z najrozšírenejších spôsobov spracovania plynov obsahujúcich vysoko jedovatý sírovodík. Clausov proces výroby síry je založený na spaľovaní sírovodíkových plynov vzdušným kyslíkom.
Kontrolované ukazovatele kvality síry
Kyselina sírová

Metóda je založená na extrakcii kyslých látok destilovanou vodou na nasledovnou titráciou extraktu roztokom hydroxidu sodného.

Organické látky

Metóda je založená na vážkovom stanovení. Obsah organických látok zodpovedá rozdielu hmotnosti zvyšku v miske po žíhaní pri 250°C a 800 ± 25 °C.

Popol

Metóda je založená na vážkovom stanovení. Obsah popola sa vypočíta zo zvyšku na miske po vyžíhaní pri 800 ± 25 °C.

Voda

Metóda je založená na úbytku hmotnosti vzorky síry sušenej do konštantnej hmotnosti pri teplote 70 ± 2 °C.

Sírovodík

Do roztavenej síry sa pridá diizopropanolamín za účelom rozkladu polysulfidov na sírovodík. Obsah premývačky sa prefukuje plynom – dusíkom a sírovodík nachádzajúci sa v síre ako aj vzniknutý z polysulfidov sa zachytáva v roztoku hydroxidu sodného. Množstvo sírovodíka sa stanoví potenciometrickou titráciou s dusičnanom strieborným.