Alkamix

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina

Použitie

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina ALKAMIX sa používa ako náhrada za bežne používané čistiace a odmasťovacie halogenované kvapaliny, hlavne pri čistení a odmasťovaní kovových povrchov znečistených olejmi alebo obrábacími kvapalinami, pričom týmto povrchom zabezpečuje krátkodobú antikoróznu ochranu. Na dosiahnutie optimálnych aplikačných vlastností výrobku sa odporúča kvapalinu zahriať na dobu 24 h na teplotu 25 až 30oC v suchej miestnosti, resp. odporúča sa kvapalinu zahriať na túto teplotu priamo v odmasťovacom zariadení.

Všeobecná charakteristika

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina ALKAMIX je zmes alkanických uhľovodíkov a zušľachťujúcich prísad zabezpečujúcich dokonalé zmáčanie odmasťovaných predmetov. Vyznačuje sa výborným čistiacim a odmasťovacím účinkom na kovové povrchy, ktorým tiež zabezpečuje antikoróznu ochranu. Neobsahuje vodu, chlórované zlúčeniny a mechanické prímesi. Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy, skupina nebezpečenstva výbuchu II. A.

Ukazovatele kvality
PN VÚRUP 021-03

Ukazovateľ kvality Hodnota
Hustota pri 20°C, kg.m-3 740-760
Obsah síry, mg/kg, najviac, informatívne 5
Obsah n-alkánov C10-C13, % hm., najmenej 98,5
Obsah n-alkánov C14-C18, % hm., najmenej -
Obsah aromatických uhľovodíkov, mg/kg, najviac, informatívne 800
Obsah vody a mechanických nečistôt neprítomné
Bod tuhnutia, °C, najviac -15
Číslo kyslosti, mg KOH/g, najviac 0,5

Balenie a skladovanie

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina ALKAMIX sa dodáva v sudoch a kontajneroch. Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádržiach, na miestach chránených proti poveternostným vplyvom pri teplote -5 až +30° C. Doba skladovania, pri dodržaní uvedených podmienok sú max. 2 roky od dátumu výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina ALKAMIX nie je toxická. Z hľadiska účinku na ľudský organizmus je zaradená medzi látky biologicky účinné (II. B). Pri manipulácii a práci s ňou je preto nutné používať vhodné osobné ochranné prostriedky (gumové rukavice, okuliare, ochranný odev, atď). Zvyšky výrobku po jeho použití je nutné adsorbovať v poréznom materiáli (napr. perlit) a spáliť. Pri práci s odmasťovacou kvapalinou je zakázané jesť, piť, fajčiť a treba dodržiavať zásady hygieny a ochrany zdravia pri práci s ropnými produktami.