Asfaltový lak R

Použitie

Asfaltový lak R sa používa hlavne k obnovovacím náterom pri opravách lepenkových, živičnatých a plechových krytín, pre pokrývačské a izolatérske práce, na dočasné hydroizolačné nátery, ako ochranný náter konštrukcií a iných oceľových resp. liatinových predmetov proti korózii. Nátery z Asfaltového laku R sú odolné voči poveternostným vplyvom a vlhkosti. Pred použitím je nutné lak dokonale premiešať, v prípade potreby zriediť lakovým benzínom. Nanáša sa za studena štetcom alebo pokrývačskou kefou. Výrobok nie je určený na nátery povrchov, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou alebo poživatinami.
Priemerná spotreba je podľa druhu a účelu použitia je 0,2 – 0,5 kg/m2 natieraného povrchu.

Všeobecná charakteristika

Asfaltový lak R sa vyrába rozpúšťaním vhodného druhu asfaltu v organickom rozpúšťadle s obsahom aditív zlepšujúcich priľnavostné vlastnosti a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Je to stredne viskózna kvapalina čiernej farby, bez obsahu mechanických nečistôt a vody. Je vo vode nerozpustná. Podľa STN 65 0201 je Asfaltový lak R horľavinou II. triedy.

Ukazovatele kvality

PN VÚRUP 007 – 03

Ukazovateľ kvality Hodnota
Výtoková doba F4 pri 23 oC, s. 50 - 120
Obsah neprchavých látok, % hm., min. 50
Popol, % hm., max. 5

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Asfaltový lak R je z hľadiska priameho pôsobenia účinku na ľudský organizmus zaradený medzi látky so strednou biologickou účinnosťou (II. B). Pri manipulácii a práci s ním je preto nutné používať ochranné pracovné prostriedky (keprový odev, pracovnú obuv, vhodné pracovné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranný štít). Pri zasiahnutí pokožky treba postihnuté miesto umyť vodou a mydlom a ošetriť reparačným krémom. Na umývanie pokožky sa nesmú používať ropné výrobky a rozpúšťadlá (benzín, toluén, acetón a pod.)..

Balenie a skladovanie

Asfaltový lak R sa dodáva v 15 kg a 10 kg balení, prípadne v inom balení podľa požiadaviek zákazníka. Skladuje sa v dobre uzatvorených obaloch na miestach chránených proti poveternostným vplyvom, najmä pred dažďom, prachom, slnkom a priamym pôsobením výhrevných telies. Môže byť skladovaný pri teplote aj pod bod mrazu. V skladovacích priestoroch je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom, obsahuje organické rozpúšťadlá II. triedy nebezpečnosti. Skladovateľnosť v originálnych obaloch pri dodržaní uvedených podmienok je 1 rok od dátumu plnenia u výrobcu.