Delubol 01 C 01

Použitie

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina DELUBOL 01 C 01 sa používa ako náhrada za bežne používané čistiace a odmasťovacie halogenované kvapaliny, hlavne pri čistení a odmasťovaní kovových povrchov znečistených olejmi alebo obrábacími emulznými kvapalinami. Odmasťovanie a oplachovanie výrobkov v strojárskom, opravárenskom a elektrotechnickom priemysle sa môže prevádzať vo všetkých typoch pracích a oplachovacích zariadení konštruovaných na tento účel pre rôzne spôsoby kontaktu odmasťovacej kvapaliny a výrobku. Čistiaca a odmasťovacia kvapalina spĺňa prísne požiadavky na čistotu výrobkov určených na ďalšie, finálne úpravy ich povrchov. Kovovým povrchom zabezpečuje krátkodobú antikoróznu ochranu.

Všeobecná charakteristika

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina DELUBOL 01 C 01 je zmes alkanických uhľovodíkov a zušľachťujúcich prísad. Vyznačuje sa výborným čistiacim a odmasťovacím účinkom na kovové povrchy, ktorým zabezpečuje tiež krátkodobú antikoróznu ochranu. Neobsahuje vodu, chlórované zlúčeniny a mechanické prímesi. Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy, skupina nebezpečenstva výbuchu II. A.

Ukazovatele kvality
PN VÚRUP 019-03

Ukazovateľ kvality Hodnota
Hustota, kg/m3 730 - 750
Kinemat. viskozita pri 20°C, (mm2/s) 1,6 - 2,0
Bod vzpl. podľa PM, °C , min. 65
Bod tuhnutia, oC, inform. - 21
Obsah aromat. uhľovodíkov, ppm, inform. 800
Obsah vody a mechanických nečistôt neprítomné
Obsah síry, ppm, inform. 0,2 – 10

Balenie a skladovanie

DELUBOL 01 C 01 sa dodáva v sudoch, kontajneroch, prípadne v autocisternách. Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádržiach, na miestach chránených proti poveternostným vplyvom pri teplote -5 až +30° C. Skladovateľnosť pri dodržaní uvedených podmienok je 2 roky od dátumu výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina DELUBOL 01 C 01 nie je toxická. Z hľadiska účinku na ľudský organizmus je zaradená medzi látky biologicky účinné (II. B). Pri manipulácii a práci s ňou je preto nutné používať vhodné osobné ochranné prostriedky (gumové rukavice, okuliare, ochranný odev, atď). Zvyšky výrobku po jeho použití je nutné adsorbovať v poréznom materiáli (napr. perlit) a spáliť. Pri práci s odmasťovacou kvapalinou je zakázané jesť, piť, fajčiť a treba dodržiavať zásady hygieny a ochrany zdravia pri práci s ropnými produktami.

Dokumenty na stiahnutie

Delubol 01 C 01 (230,94 KB, pdf)