• VýrobaVýroba špecialítDôležité pojmy v oblasti plastických mazív

  Dôležité pojmy v oblasti plastických mazív

  Olejová zložka – základový olej pre plastické mazivá, móže byť ropný, syntetický alebo rastlinného pôvodu. Základový olej tvorí až 80-90 % zloženia maziva.

  Spevňovadlo – najčastejšie to býva mydlo niektorého kovu, napr. hlinité, lítne a iné. Môže byť aj nemydlové spevňovadlo organického pôvodu – polymočovina alebo anorganického – hlinky (bentonit)

  Aditívy – prísady na zlepšenie niektorých špecifických vlastností maziva, napr. ochrana proti korózii, proti oxidácii, zlepšenie protioderových vlastností, zvýšenie EP vlastností a pod.

  Všetky tieto látky spolu vytvárajú charakteristické vlastnosti maziva, ktoré sa popisujú určitými merateľnými parametrami. Medzi základné vlastnosti maziva patrí:

  Konzistencia – meria sa penetráciou, ktorá vyjadruje hĺbku vniknutia kovového kužeľa do povrchu maziva v desatinách mm. Podľa tejto hodnoty sa plastické mazivá zaradujú do konzistentných stupňov (NLGI), ktoré sa uvádzajú na obale výrobku.

  Bod skvapnutia – je teplota, pri ktorej sa z nádobky s otvorom na dne oddelí prvá kvapka maziva. Bod skvapnutia po odpočitaní ca 80 °C môže sa informatívne považovať za hornú teplotnú hranicu použiteľnosti mazív.

  Koloidná stálosť – charakterizuje pevnosť štruktúry maziva, t.j. veľkosť príťažlivých síl medzi časticami oleja a zahusťovadla.

  Odlúčivosť oleja – uvádza množstvo odlúčeného oleja, ktoré pretečie za určitú dobu dnom nádobky cez sitko v tvare kužela. Táto hodnota viac-menej hovorí o správaní sa maziva počas skladovania.

  Okrem týchto najbežnejších vlastností sa u PM ešte stanovujú ďalšie ukazovatele, ktoré sa požadujú podľa spôsobu použitia toho ktorého výrobku. Sú to napr. oxidačná stálosť, vypierateľnosť z ložiska vodou, stanovenie protioderových vlastnosti (4-GP), stanovenie mechanicko-dynamických vlastností (SKF R2F test), antikoróznych vlastností a iné.

  Špecifkácie – každé mazivo ako bolo už uvedené je charakterizované určitým súborom vlastností, ktorým musí vyhovovať na základe svojho určenia. Tieto informácie zaberajú pomerne veľký priestor a preto sa nemôžu podrobne uvádzať na obale. Aby sa zákazník napriek tomu mohol rýchle orientovať v ponuke rôznych firiem, bol vypracovaný systém kódového značenia základných charakteristík maziva (typ maziva, konzistencia a teploty použitia). Na európskom trhu sa výrobky najčastejšie značia podľa nemeckej normy DIN 51 502, prípadne podľa ISO 6743-9. Takéto označenie má aj každé PM.

  Ako príklad na špecifkáciu DIN 51 502 a ISO 6743-9 sa môže uviesť pre najrozšírenejšie automobilové lítne mazivo – MADIT LTA, ktoré má takúto klasifikáciu:

  DIN 51 502           KP 3K-30
  Význam jednotlivých symbolov:
  K – PM pre valivé a klzné plochy – použitie
  P – mazivo s obsahom vysokotlakových prísad (EP) – prísady
  3 – konzistenčný stupeň NLGI “3″
  K – maximálna (horná) pracovná teplota 120°C a odolnosť voči vode
  -30 – minimálna (spodná) pracovná teplota

  IS0 6743-9            L-X-CCHB-3
  Význam jednotlivých symbolov:
  L – všeobecne mazivá
  X – symbol PM
  C – spodná pracovná teplota (-30°C)
  C – horná pracovná teplota (+120°C)
  H – chovanie voči vode a protikorózna ochrana maziva
  B – obsahuje EP prísady (vlastnosti)
  3 – konzistenčný stupeň NLGI