Ekopal

Použitie

Kvapalina EKOPAL sa používa ako skúšobné médium na testovanie piestových prietočných meradiel výdajných stojanov pohonných hmôt. Veľmi vhodné je použitie kvapaliny na odmasťovanie a konzerváciu súčiastok výdajných stojanov vo výrobnej etape ako aj pre overenie tesnosti palivových nádrží na čerpacích staniciach. Kvapalina je použiteľná celoročne.

Všeobecná charakteristika

Kvapalina EKOPAL je zmes uhľovodíkov, prevažne s rovným reťazcom, s počtom uhlíkov 10 až 13, zušľachtená prísadou pre zlepšenie úžitkových vlastností. Je to číra kvapalina bez viditeľného obsahu vody, mechanických nečistôt, vo vode nerozpustná. Môže obsahovať farbivo organického pôvodu. Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy.

Ukazovatele kvality
PN VÚRUP 020-03

Ukazovateľ kvality Hodnota
Hustota pri 20 °C, kg/m3, min. 742
Kinemat. viskozita pri 20 °C, mm2/s, max. 3
Obsah síry, % hm. max. 0,05
Bod vzplanutia, °C, min. 65
Bod tuhnutia, °C, max. -20
Anilínový bod, °C, min. 80
Obsah vody a mechanických nečistôt neprítomné
Obsah živíc*, mg/100 ml kvapal., max. 3
Destilačná skúška*:
začiatok destilácie, °C, max.
50% obj. predest. do °C, max.
90% obj. predest. do °C, max.
koniec destilácie, °C, max.
200
210
225
240

* zaručuje výrobca

Balenie a skladovanie

Testovacia kvapalina EKOPAL sa dodáva v sudoch, kontajneroch, autocisternách, prípadne v iných obaloch, podľa dohody s odberateľom. Skladuje sa v dobre uzatvorených nádržiach, sudoch, na miestach chránených proti poveternostným vplyvom pri teplotách od -10 do +30 °C. Doba skladovania je max. 2 roky od dátumu výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Testovacia kvapalina EKOPAL je podľa toxikologických testov netoxická v akútnej orálnej a akútnej dermálnej toxicite. Z hľadiska priameho pôsobenia na pokožku nebola zistená primárna kožná dráždivosť a primárna očná dráždivosť vykazuje tiež nedráždivé účinky. Test na chromozómové mutácie je pozitívny a preto sa výrobok hodnotí ako mutagénny. Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. Je potrebné obmedziť priamy styk pokožky a slizníc používaním osobných ochranných prostriedkov. Z hľadiska účinkov na životné prostredie kvapalina obsahuje látky, ktoré sa v prírode ťažko rozkladajú, poškodzuje akosť a nezávadnosť vôd a je nebezpečná pre vodné živočíchy.

Dokumenty na stiahnutie

Ekopal (228,89 KB, pdf)