• Archív projektovVýskum integrovaných technológií výroby motorových palív druhej generácie z biokvapalín – APVV-0415- Biointegra

  Výskum integrovaných technológií výroby motorových palív druhej generácie z biokvapalín – APVV-0415- Biointegra

  Projekt je riešený s podporou APVV

  Ciele projektu

  Cieľom projektu je využitie bioolejov získaných termo – katalytickými procesmi na výrobu zložiek do motorových palív. Tieto zložky by mali by kompatibilné so súčasnými fosílnymi palivami a cenovo konkurencie schopné. Využitie technologickej infraštruktúry rafinérie na upgrading bioolejov

  Predmetom výskumu je aj vývoj a odskúšanie katalyzátorov aldolovej kondenzácie kyslíkatých zložiek biooleja (zvýšenie podielu frakcie plynového oleja) a katalytická eliminácia oxygenátov a ich premena na uhľovodíky. Vývoj a aplikácia analytickej metódy rozlíšenia biogénneho a fosílneho uhlíka v palivách.

  Riešitelia

  Na riešení projektu participujú

  Riešiteľ:

  STU  v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie – zodpovedný riešiteľ Doc. Ing. J. Cvengroš, DrSc.

  Spoluriešitelia:

  VÚRUP, a.s. Bratislava – Ing. Ľ. Joríková

  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav – RNDr. R. Kubinec, PhD

  Etapy riešenia

  • Výskum zloženia bioolejov získaných fast pyrolýzou biomasy, využitie spektra rôznych fyzikálnych techník na prvotnú úpravu biolejov s cieľom ich stabilizácie a frakcionácie,
  • výskum sekundárneho krakovania biooleja na biopalivá druhej generácie,
  • upgrading upravených bioolejov pomocou heterogénnych katalyzátorov na biopalivá druhej generácie s využitím vybranej rafinérskej technológie hydrodeoxygenácie/hydrodesulfurizácie (HDO/HDS),
  • vývoj a aplikácia analytických metód na posúdenie vhodnosti zvolených postupov upgradingu bioolejov a stanovenia biogénného uhlíka vo fosílnych palivách,
  • získanie podkladov pre návrh realizácie v praxi.

  Publikačná činnosť k projektu

  Jozef Mikulec, Marek Banič, Ľudmila Joríková, Robert Kubinec, Ján Cvengroš, Božena Vasilkovová, Jarmila Štepková, Katalytická hydrogenácia bioolejov z flash pyrolýzy na heterogénnych katalyzátoroch, International conference on chemical technology – ICCT 2013, Mikulov, Česká republika, 8.-10.4.2013, ISBN 1978-80-86238-37-1.

  Augustínová J., Cvengrošová Z., Mikulec J., Vasilkovová B., Cvengroš J.: Fractionation of the biooil from biomass fast pyrolysis. Proceedings, 46th  International Conference of Petroleum Processing. Bratislava, SR, 7.6.2013, ISBN: 978-80-969792-4-0

  Augustínová J., Cvengrošová Z., Mikulec J., Vasilkovová B., Cvengroš J.: Upgrading of biooil from fast pyrolysis. Proceedings, 46th  International Conference of Petroleum Processing. Bratislava, SR, 7.6.2013, ISBN: 978-80-969792-4-0

  Jozef Mikulec, Marek Banič, Ľudmila Joríková, Stanislava Marčeková :Katalytická hydrogenácia bioolejov z fast pyrolýzy na heterogénnych katalyzátoroch, In CHISA 2013 – 60. konference chemického a procesního inženýrství, 14.-17.října 2013, Srní, Šumava. Sborník Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2013, s. 14. ISBN 978-80-02-02500-9.

  Cvengroš J., Cvengrošová Z., Buzetzki E., Augustínová J., Vasilkovová B., Mikulec J.: Biooleje z rýchlej pyrolýzy biomasy, Potravinová soběstačnost a udržitelná výroba směsných a biogenních pohonných hmot – stav a rozvoj do roku 2020. Brno, ČR, 28.6.2013

  J. Cvengroš, Z. Cvengrošová, J. Augustínová, B. Vasilkovová, E. Buzetzki:  Možnosti spracovania odpadov z biomasy na biooleje a palivá. Predseminár konferencie 46th  International Conference of Petroleum Processing. Bratislava, SR, 7.6.2013, 12 strán.

  Dokumenty na stiahnutie

  Katalytická hydrogenácia biooleja na palivá (750,90 KB, pdf)