• PatentyPatentový spis č. 276808

  Patentový spis č. 276808

  Spôsob prípravy vysokoúčinných zeolitových adsorbentov typu A

  Druh dokumentu: B6
  (21) Číslo prihlášky: 2265-90
  (22) Dátum podania: 8.5.1990
  (47) Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku: 12.8.1992
  (51) Medzinárodné patentové triedenie: B01J20/16,B01J20/18
  (54) Názov: Spôsob prípravy vysokoúčinných zeolitových adsorbentov typu A
  (72) Pôvodca: Spitzer Pavol ing. CSc., Bratislava, CS;
  Sučanská Mária ing., Bratislava, CS;
  Zámečníková Jana ing., Bratislava, CS;
  Akubžanov Vladimír ing., Bratislava, CS;
  Beňo Milan ing., Bratislava, CS;
  Gálfy Koloman, Bratislava, CS
  (71,73) Majiteľ: Slovnaft VÚRUP, a. s., Bratislava, SK;
  (31) Číslo priority: 2265/90
  (32) Dátum priority: 8.5.1990
  (33) Kód krajiny: CS
  (57) Anotácia: Vynález rieši spôsob prípravy vysokoúčinných formovaných zeolitových adsorbentov typu A kontaktovaním vśchodiskového zeolitového adsorbenta 4a formovaného s prídavkom hlinitokremičitého spojiva s vodným roztokom hydroxidu sodného a prípravy vysokoúčinného formovaného zeolitového adsorbenta 5a vśmenou pôvodných iónov Na.sup.+ .n.vo vysokoúčinnom formovanom zeolitovom adsorbente 4a za dvojmocné katióny kovu z druhej skupiny periodickej sústavy prvkov.