• PatentyPatentový spis č. 276808

  Patentový spis č. 276808

  Spôsob prípravy vysokoúčinných zeolitových adsorbentov typu A

  Druh dokumentu:B6
  (21)Číslo prihlášky:2265-90
  (22)Dátum podania:8.5.1990
  (47)Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku:12.8.1992
  (51)Medzinárodné patentové triedenie:B01J20/16,B01J20/18
  (54)Názov:Spôsob prípravy vysokoúčinných zeolitových adsorbentov typu A
  (72)Pôvodca:Spitzer Pavol ing. CSc., Bratislava, CS;
  Sučanská Mária ing., Bratislava, CS;
  Zámečníková Jana ing., Bratislava, CS;
  Akubžanov Vladimír ing., Bratislava, CS;
  Beňo Milan ing., Bratislava, CS;
  Gálfy Koloman, Bratislava, CS
  (71,73)Majiteľ:Slovnaft VÚRUP, a. s., Bratislava, SK;
  (31)Číslo priority:2265/90
  (32)Dátum priority:8.5.1990
  (33)Kód krajiny:CS
  (57)Anotácia:Vynález rieši spôsob prípravy vysokoúčinných formovaných zeolitových adsorbentov typu A kontaktovaním vśchodiskového zeolitového adsorbenta 4a formovaného s prídavkom hlinitokremičitého spojiva s vodným roztokom hydroxidu sodného a prípravy vysokoúčinného formovaného zeolitového adsorbenta 5a vśmenou pôvodných iónov Na.sup.+ .n.vo vysokoúčinnom formovanom zeolitovom adsorbente 4a za dvojmocné katióny kovu z druhej skupiny periodickej sústavy prvkov.