• PatentyPatentový spis č. 278437

  Patentový spis č. 278437

  Deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov

  Druh dokumentu: B6
  (21) Číslo prihlášky: 351-92
  (22) Dátum podania: 7.2.1992
  (40) Dátum zverejnenia prihlášky vynálezu: 6.7.1994
  (47) Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku: 7.5.1997
  (51) Medzinárodné patentové triedenie: C10L1/22,C10L1/18,C10L1/14
  (54) Názov: Deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov
  (72) Pôvodca: Oravkin Juraj, Ing., Bratislava, SK;
  Bratský Daniel, Ing., CSc., Bratislava, SK;
  Fehér Pavol, Ing., Šamorín, SK;
  Boška Miloš, Ing., Bratislava, SK;
  (71,73) Majiteľ: Slovnaft VÚRUP, a. s., Bratislava, SK;
  (57) Anotácia: Opísané sú deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov, účinkom ktorých sa zabraňuje opotrebovaniu sediel výfukových ventilov automobilov konštrukčne neprispôsobených na spaľovanie bezolovnatých autobenzínov. Uvedené deriváty majú štruktúrny chemický vzorec (I), pričom význam jednotlivých symbolov je uvedený v opise.