• Výsledky výskumuProgresívne chemické materiály hlavne na báze obnoviteľných surovín

  Progresívne chemické materiály hlavne na báze obnoviteľných surovín

  Etapa 05

  Terciálna recyklácia uhľovodíkov z niektorých syntetických makromolekulových látok, prevažne odpadných polyolefínov a odpadných ropných olejov

  Vedúci projektu:
  Ing. František Mátel, CSc.,VUSAPL, a.s.

  Vedúci riešiteľ etapy:
  Ing. Miriam Miškove

  Kooperujúce organizácie:
  Slovnaft VÚRUP, a.s.
  Roil Trade, s.r.o.

  Rok zahájenia: 2003
  Rok ukončenia: 2005

  Cieľ projektu:

  Súčasné recyklačné technológie odvodené od procesov používaných pri spracovaní ropy a upravené na spracovanie uhľovodíkových odpadov na hodnotné polotovary a výrobky sú charakteristické aj tým, že sú z investičného hľadiska veľmi náročné. Na vybudovanie ekonomicky odôvodnenej spracovateľskej jednotky je nutný značný investičný kapitál a dostatočne veľký trh s odpadmi. To je ďalším dôvodom súčasného nízkeho podielu recyklácie.

  Vedecko-technické pracoviská na celom svete hľadajú jednoduchšie a lacnejšie spôsoby recyklácie odpadových plastov a odpadových ropných olejov, ktoré by našli širšie uplatnenie v praxi.

  Proces BLOWDEC (BLOWing DEComposition – vírivý rozklad) predstavuje novú originálnu metódu vyvinutú na základe slovenského patentu č. 279 397.

  Základným cieľom je deštrukcia aditívov a ich zvyškov mechano-termickým rozkladom pri súčasnom zamedzení tvorby koksu. Technológia je čiastočne overená pri recyklácii odpadových látok s vysokým obsahom ropných podielov najmä  odpadových ropných olejov.

  Základným princípom procesu zhodnotenia je spracovanie odpadových olejov v horúcom vírivom lôžku vytvorenom z tuhých častíc napr. v horúcom piesku a pod. v špeciálnom zariadení, v reaktore , ktorý je základnou časťou celého procesu BLOWDEC. Pri spracovaní odpadových olejov dochádza súčasne s deštrukciou aditívov a so separáciou kvapalných podielov aj ku krakovaniu uhľovodíkov na ekonomicky zaujímavý produkt.