• Procesná bezpečnosť a EnvironmentIntegrované povolenie - IPKZ, Spracovanie kariet bezpečnostných údajov chemických látok a zmesí (REACH)Integrované povolenie – IPKZ, Spracovanie kariet bezpečnostných údajov chemických látok a zmesí (REACH)

  Integrované povolenie – IPKZ, Spracovanie kariet bezpečnostných údajov chemických látok a zmesí (REACH)

    Kvalifikácia

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ – register oprávnených osôb MŽP SR

   Rozsah služieb

  • Proces integrovaného povoľovania – spracovávanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia a žiadostí o zmeny integrovaného povolenia pre existujúce a nové prevádzky podľa platnej legislatívy v oblasti IPKZ
  • Odborné poradenstvo v oblasti IPKZ
  • Najlepšie dostupné techniky BAT

   Referencie

  • Žiadosti o integrované povolenie pre prevádzky SLOVNAFT, a.s., Bratislava
  • Žiadosti o integrované povolenie pre prevádzku CM European Power Slovakia, s.r.o.
  • Revízia integrovaných povolení v súvislosti s BAT pre prevádzky SLOVNAFT, a.s.

   Chemická legislatíva (REACH)

   Kvalifikácia

   Dlhoročné skúsenosti v oblasti implementácie požiadaviek nasledovných predpisov

  • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry.
  • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 a príslušných aktualizácií.
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 830/2015 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).
  • Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení.

   Rozsah služieb

  • Vypracovanie a aktualizácia kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) chemických látok a zmesí
  • Poradenstvo a konzultácie pri dodržiavaní požiadaviek legislatívy týkajúcej sa nakladania s chemickými látkami a chemických zmesami

   Referencie

  • Odborná spolupráca pri zavádzaní a plnení požiadaviek Nariadenia REACH v SLOVNAFT, a.s.
  • Spracovanie KBÚ pre medziprodukty a výrobky pre SLOVNAFT, a.s. a MOL LUB