• Procesná bezpečnosť a EnvironmentIntegrované povolenie - IPKZ, Spracovanie kariet bezpečnostných údajov chemických látok a zmesí (REACH)Integrované povoľovanie – Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ), Spracovanie kariet bezpečnostných údajov chemických látok a zmesí (REACH)

  Integrované povoľovanie – Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ), Spracovanie kariet bezpečnostných údajov chemických látok a zmesí (REACH)

    Kvalifikácia

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ – register oprávnených osôb MŽP SR

   Rozsah služieb

  • Proces integrovaného povoľovania – spracovávanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia a žiadostí o zmeny integrovaného povolenia pre existujúce a nové prevádzky podľa platnej legislatívy v oblasti IPKZ
  • Odborné poradenstvo v oblasti IPKZ
  • Najlepšie dostupné techniky BAT

   Referencie

  • Žiadosti o integrované povolenie pre prevádzky SLOVNAFT, a.s., Bratislava
  • Revízia integrovaných povolení v súvislosti s BAT pre prevádzky SLOVNAFT, a.s.
  • Chemická legislatíva (REACH)

   Kvalifikácia

  • Dlhoročné skúsenosti v oblasti implementácie požiadaviek nasledovných predpisov
  • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry v znení neskorších predpisov.
  • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 907/2006 a príslušných aktualizácií.
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).
  • Rozsah služieb

  • Vypracovanie a aktualizácia kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) chemických látok a zmesí
  • Poradenstvo a konzultácie pri dodržiavaní požiadaviek legislatívy týkajúcej sa nakladania s chemickými látkami a chemických zmesami

   Referencie

  • Odborná spolupráca pri zavádzaní a plnení požiadaviek Nariadenia REACH v SLOVNAFT, a.s.
  • Spracovanie KBÚ pre medziprodukty a výrobky pre SLOVNAFT, a.s., VÚRUP, a.s. a MOL-LUB
  • Dokumentácia v oblasti ochrany životného prostredia – ovzdušie, vody, odpady

   Rozsah služieb

  • Dokumenty sú vypracovávané odborníkmi pre problematiku ochrany životného prostredia

   Ponuka vypracovania dokumentov

  • Havarijný plán vodohospodársky podľa vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd na základe zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov
  • Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania (STPPaTOO) podľa Vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na základe požiadaviek zákona o ovzduší
  • Odborné poradenstvo v oblasti environmentálnych technológií nakladania s odpadmi
  • Referencie

  • Vypracovanie havarijných plánov vodohospodárskych a súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre prevádzky SLOVNAFT, a.s. – výroba, SLOVNAFT, a.s. – Produktovod, DALBY, a.s.