• Služby a aktivityProcesná bezpečnosť a EnvironmentIntegrované povolenie - IPKZ, Spracovanie kariet bezpečnostných údajov chemických látok a zmesí (REACH)Integrované povolenie – IPKZ, Spracovanie kariet bezpečnostných údajov chemických látok a zmesí (REACH)

  Integrované povolenie – IPKZ, Spracovanie kariet bezpečnostných údajov chemických látok a zmesí (REACH)

  Kvalifikácia

  • 2 pracovníci – osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

  Rozsah služieb

  • Proces IPKZ – spracovávanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia pre jestvujúce a nové prevádzky podľa platnej legislatívy v oblasti IPKZ
  • Klasifikácia chemických látok a zmesí v zmysle nových legislatívnych pravidiel (REACH)
  • Spracovanie Kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) chemických látok a zmesí

  Referencie

  • Žiadosti o IP pre prevádzky SLOVNAFT, a.s., Bratislava
  • Spracovanie KBÚ pre medziprodukty a výrobky pre SLOVNAFT, a.s. a MOL-LUB