LDAR – Meranie fugitívnych emisií, Technologické meranie emisií, Bilancovanie emisií a strát

  Rozsah služieb

 • Meranie fugitívnych emisií VOC (Volatile organic compounds) z potrubných prvkov (ventily, príruby, tesnenia čerpadiel, tesnenia kompresorov, vzorkovacie armatúry a pod.) – implementácia programu LDAR
 • Bilancovanie fugitívnych emisií a emisií VOC zo skladovania, prečerpávania a plnenia mobilných zásobníkov na termináloch pre účely stanovenia výšky poplatkov v zmysle platnej legislatívy
 • Výpočet strát pri skladovaní, prečerpávaní a plnení pohonných hmôt na čerpacích staniciach
 • Výkon technologických meraní VOC zo zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Výpočty a hodnotenie rozptylov emisií prchavých organických látok v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok
 • Výkon konzultačných a poradenských činností v oblasti ochrany ovzdušia

  Referencie

 • Implementácia programu LDAR v SLOVNAFT, a.s. od roku 1995
 • Meranie tesnosti potrubných prvkov a armatúr pre Transpetrol, EZOP, DPT Komárno, Dalby, LMRŠ Airport Bratislava
 • Bilancovanie množstva ročných emisií prchavých organických látok a určenie výšky poplatkov v zmysle platnej legislatívy pre SLOVNAFT, a.s., Transpetrol, a.s., Sklady LMRŠ Bratislava, DPT, a.s. Komárno
 • Bilancovanie množstva ročných emisií základných znečisťujúcich látok a určenie výšky poplatkov v zmysle platnej legislatívy pre SLOVNAFT, a.s.,
 • Bilancovanie strát PHM na čerpacích staniciach – Lagermax
 • Výkon technologických meraní koncentrácie VOC na jednotke MCHB ČOV SLOVNAFT, a.s., Bratislava