• Procesná bezpečnosť a EnvironmentLDAR - Meranie fugitívnych emisií, Technologické meranie emisií, Bilancovanie emisií a strátLDAR – Meranie fugitívnych emisií, Technologické meranie emisií, Bilancovanie emisií a strát

  LDAR – Meranie fugitívnych emisií, Technologické meranie emisií, Bilancovanie emisií a strát

    Rozsah služieb

  • Meranie fugitívnych emisií VOC (Volatile organic compounds) z potrubných prvkov (ventily, príruby, tesnenia čerpadiel, tesnenia kompresorov, vzorkovacie armatúry a pod.) – implementácia programu LDAR
  • Bilancovanie fugitívnych emisií a emisií VOC zo skladovania, prečerpávania a plnenia mobilných zásobníkov na termináloch pre účely stanovenia výšky poplatkov v zmysle platnej legislatívy
  • Výpočet strát pri skladovaní, prečerpávaní a plnení pohonných hmôt na čerpacích staniciach
  • Výkon technologických meraní VOC zo zdrojov znečisťovania ovzdušia
  • Výpočty a hodnotenie rozptylov emisií prchavých organických látok v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok
  • Výkon konzultačných a poradenských činností v oblasti ochrany ovzdušia
  • Referencie

  • Implementácia programu LDAR v SLOVNAFT, a.s. od roku 1995
  • Meranie tesnosti potrubných prvkov a armatúr pre Transpetrol, a.s., EZOP Slovakia, s.r.o., DPT Komárno, Dalby a. s., Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s.
  • Bilancovanie množstva ročných emisií prchavých organických látok a určenie výšky poplatkov v zmysle platnej legislatívy pre SLOVNAFT, a.s., Transpetrol, a.s., Sklady LMRŠ Bratislava, DPT, a.s. Komárno
  • Bilancovanie množstva ročných emisií základných znečisťujúcich látok a určenie výšky poplatkov v zmysle platnej legislatívy pre SLOVNAFT, a.s.,
  • Bilancovanie strát PHM na čerpacích staniciach – SLOVNAFT, a.s., Lagermax
  • Výkon technologických meraní koncentrácie VOC na jednotke MCHB ČOV SLOVNAFT, a.s., Bratislava