Meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí

Kvalifikácia

  • Akreditácia podľa požiadaviek ISO/IEC 17025:2005
  • 1 odborne spôsobilý pracovník – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odber a stanovenie chemických škodlivín v pracovnom ovzduší

Rozsah služieb

Meranie pracovného prostredia a vyhodnotenie meraní chemických, karcinogénnych a mutagénnych, fyzikálnych a biologických faktorov.

Analýzy v oblasti kontroly pracovného prostredia

Akreditované skúšky

Názov
1 Stanovenie organických látok vpracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie sodberom na pasívne dozimetre typu P4
(štandardná metóda Ministerstva zdravotníctva ČR zo dňa 3. 4. 1989, STN EN 838)sledované látky: Metanol, Acetón, Metyletylketón, Hexán, i-butanol, Benzén, i-oktán, Toluén, n-butylacetát, Etylbenzén, p+m-xylén, o-xylén, Kumén, p-DEB, o-DEB
2 Stanovenie osobnej záťaže pracovníkov organickými látkami metódou plynovej chromatografie sodberom na pasívne dozimetre typu P4
(štandardná metóda Ministerstva zdravotníctva ČR zo dňa 3. 4. 1989, STN EN 838)sledované látky: Metanol, Acetón, Metyletylketón, Hexán, i-butanol, Benzén, i-oktán, Toluén, n-butylacetát, Etylbenzén, p+m-xylén, o-xylén, Kumén, p-DEB, o-DEB
3 Stanovenie permanentných plynov vpracovnom ovzduší prenosnými detektormi plynov TX 12 firmy OLDHAM(podľa STN EN 45544-1)sledované látky: sírovodík
4 Stanovenie etylénoxidu vpracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie sodberom na sorpčné trubičky
(podľa QAZI-KETCHAM, NON 14 USA, STN EN 1076, STN EN 1232)
5 Stanovenie permanentných plynov vpracovnom ovzduší prenosnými analyzátormi GasBadge Pro(podľa STN EN 45544-1)sledované látky: sírovodík, amoniak, chlór

Neakreditované skúšky

Názov
1 Stanovenie fenolu v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s odberom na sorpčné trubičky(podľa normy NIOSH 2546 USA)
2 Stanovenie perchlóretylénu v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s odberom na pasívne dozimetre typu P-4(štandardná metóda Ministerstva zdravotníctva ČR zo dňa 3.4.1989).
3 Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov(PAU) v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou (podľa normy NIOSH 5515 USA).
4 Stanovenie ETBE v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s odberom na sorbčné trubičky(podľa normy NIOSH 1615 USA)
5 Stanovenie permanentných plynov prenosnými detektormi plynov TX 12 firmy OLDHAMSledované látky: amoniak, chlór, chlorovodík
6 Stanovenie rýchlosti prúdenia vzduchu v laboratórnych digestoroch prístrojom TESTO 490
7 Stanovenie 1,3-butadiénu v pracovnom ovzduší plynovou chromatografiou na sorpčné trubičky
(podľa NIOSH 1024, USA)


Referencie

  • Meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí pre SLOVNAFT, a.s.
  • Meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí pre Slovnaft Montáže a opravy, a.s.
  • Meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí pre CMEPS, a.s.
  • Meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí – Chirana, Castor & Pollux, SWS Vojany, Eurofins BEL/NOVAMANN