Meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí

Kvalifikácia

  • Akreditácia podľa požiadaviek ISO/IEC 17025:2017
  • Osvedčenie o akreditácii č. S-119 vydané SNAS
  • Odborne spôsobilý pracovníci
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odber vzoriek a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

Rozsah služieb

Odber vzoriek a stanovenie koncentrácie chemických faktorov a pevného aerosólu v pracovnom ovzduší, zhodnotenie meraní, porovnanie výsledkov meraní s limitnými hodnotami, spracovanie meraní do Protokolu o skúške, vyjadrovanie názorov a interpretácií.

Meranie chemických faktorov v pracovnom ovzduší je vykonávané v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich legislatívnych predpisov, predovšetkým Nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 356/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Analýzy v oblasti kontroly pracovného prostredia

Akreditované skúšky

Názov
1 Stanovenie vybraných organických zlúčenín v pracovnom ovzduší metódou kapilárnej GC-FID s odberom na pasívne dozimetre typu P4
(štandardná metóda Ministerstva zdravotníctva ČR zo dňa 3. 4. 1989, STN EN ISO 23320, STN EN 689+AC)
Sledované látky: metanol, acetón, metyletylketón, hexán, i-butanol, benzén, i-oktán, toluén, n-butylacetát, etylbenzén, p+m-xylén, o-xylén, kumén, p-DEB, o-DEB
Typ odberu vzoriek: pasívny (bez použitia odberových čerpadiel), statický, osobný
2 Stanovenie prašnosti v pracovnom ovzduší vážkovou analýzou
(STN EN 481, STN EN 482, STN EN 689+AC)
Sledované látky: pevný aerosól - inhalačná frakcia, inhalačná a respirabilná frakcia
Typ odberu vzoriek: statický, osobný
3 Stanovenie permanentných plynov v pracovnom ovzduší prenosnými analyzátormi GasBadge Pro a MX6
(STN EN 45544-1, STN EN 689+AC)
Sledované látky: sírovodík, amoniak, chlór, chlorovodík, oxid siričitý
Typ odberu vzoriek: statický, osobný

Referencie

  • Meranie chemických faktorov a pevných aerosólov v pracovnom ovzduší pre SLOVNAFT, a.s. a jeho dcérske spoločnosti
  • Meranie chemických faktorov v pracovnom ovzduší – SWS spol. s r.o. Vojany
  • Meranie pevných aerosólov v pracovnom ovzduší – SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.