Measurement of chemical factors at working environment

Qualification

  • Accreditation according to the requirements ISO/IEC 17025:2005
  • 1 qualified person – Certificate on professional competence for sampling and determination of chemical pollutants at the workplace air

Scope of Service

Measurement of working environment and assessment of measurements of chemical, carcinogenic and mutagenic, physical biological factors.

Analyses in the field of inspections of the working environment

Accredited tests

 Názov
1 Stanovenie organických látok vpracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie sodberom na pasívne dozimetre typu P4
(štandardná metóda Ministerstva zdravotníctva ČR zo dňa 3. 4. 1989, STN EN 838)sledované látky: Metanol, Acetón, Metyletylketón, Hexán, i-butanol, Benzén, i-oktán, Toluén, n-butylacetát, Etylbenzén, p+m-xylén, o-xylén, Kumén, p-DEB, o-DEB
2 Stanovenie osobnej záťaže pracovníkov organickými látkami metódou plynovej chromatografie sodberom na pasívne dozimetre typu P4
(štandardná metóda Ministerstva zdravotníctva ČR zo dňa 3. 4. 1989, STN EN 838)sledované látky: Metanol, Acetón, Metyletylketón, Hexán, i-butanol, Benzén, i-oktán, Toluén, n-butylacetát, Etylbenzén, p+m-xylén, o-xylén, Kumén, p-DEB, o-DEB
3Stanovenie permanentných plynov vpracovnom ovzduší prenosnými detektormi plynov TX 12 firmy OLDHAM(podľa STN EN 45544-1)sledované látky: sírovodík
4 Stanovenie etylénoxidu vpracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie sodberom na sorpčné trubičky
(podľa QAZI-KETCHAM, NON 14 USA, STN EN 1076, STN EN 1232)
5 Stanovenie permanentných plynov vpracovnom ovzduší prenosnými analyzátormi GasBadge Pro(podľa STN EN 45544-1)sledované látky: sírovodík, amoniak, chlór

Non-accredited tests

 Názov
1 Stanovenie fenolu v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s odberom na sorpčné trubičky(podľa normy NIOSH 2546 USA)
2 Stanovenie perchlóretylénu v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s odberom na pasívne dozimetre typu P-4(štandardná metóda Ministerstva zdravotníctva ČR zo dňa 3.4.1989).
3Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov(PAU) v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou (podľa normy NIOSH 5515 USA).
4 Stanovenie ETBE v pracovnom ovzduší metódou plynovej chromatografie s odberom na sorbčné trubičky(podľa normy NIOSH 1615 USA)
5 Stanovenie permanentných plynov prenosnými detektormi plynov TX 12 firmy OLDHAMSledované látky: amoniak, chlór, chlorovodík
6Stanovenie rýchlosti prúdenia vzduchu v laboratórnych digestoroch prístrojom TESTO 490
7Stanovenie 1,3-butadiénu v pracovnom ovzduší plynovou chromatografiou na sorpčné trubičky
(podľa NIOSH 1024, USA)

References

  • Measurement of chemical factors at working environment for SLOVNAFT, a.s.
  • Measurement of chemical factors at working environment for Slovnaft Montáže a opravy, a.s.
  • Measurement of chemical factors at working environment for CMEPS, a.s.
  • Measurement of chemical factors at working environment – Chirana, Castor & Pollux, SWS Vojany, Eurofins BEL/NOVAMANN