SEVESO – Prevencia závažných priemyselných havárií

Kvalifikácia

 • 7 špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
 • Autorizácia 016/2003/AUT-6.3

Rozsah služieb

 • Spracovávanie Kategorizácie podnikov a Predbežného odhadu rizika v súlade so zákonom o závažných priemyselných haváriách
 • Spracovávanie rizikových analýz a bezpečnostných správ technologických procesov a výrobní (metodika HAZOP, What If analýza, Kontrolné záznamy, Analýza stromov  porúch a pod.)
 • Vypracovávanie havarijných plánov v súlade so zákonom o závažných priemyselných haváriách
 • Vypracovávanie programu prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostného riadiaceho systému podnikov v súlade so zákonom o závažných priemyselných haváriách
 • Výpočty a hodnotenie rizikových analýz a rozptylov emisií prchavých organických látok v závislosti od  aktuálnych poveternostných podmienok
 • Spracovávanie grafickej prezentácie výsledkov rozptylov emisií a výsledkov rizikových analýz
 • Výkon konzultačných a poradenských činností v oblasti bezpečnostného inžinierstva a prevencie závažných priemyselných havárií
 • Výkon odborne spôsobilej osoby v súlade so zákonom o závažných priemyselných haváriách

Referencie

 • Spracovanie kategorizácie SLOVNAFT, a.s.  a areálov Logistiky SLOVNAFT, a.s. a pravidelná revízia dokumentácie
 • Spracovanie Bezpečnostného riadiaceho systému  a Programu prevencie závažných priemyselných havárií SLOVNAFT, a.s. a pravidelná revízia dokumentácie
 • Spracovanie Bezpečnostnej správy a Havarijného plánu pre SLOVNAFT, a.s., areál Bratislava a pravidelné revízie dokumentácie
 • Spracovanie Bezpečnostných správ a  Havarijných plánov pre Terminály a Produktovody Kľačany, Kapušany, Hronský Beňadik, Stožok, Horný Hričov a pravidelné revízie dokumentácie
 • Spracovanie bezpečnostnej dokumentácie (bezpečnostné správy, plány na odvrátenie závažných udalostí, bezpečnostné analýzy) pre prevádzky MOL Nyrt., Maďarsko a pravidelné revízie dokumentácie
 • Hodnotenie rizík a HAZOP analýzy technologických projektov – INTECH, Chemproces, Kovoprojekta, Apolloprojekt, Gasinex Projekt
 • Spracovanie rozptylovej štúdie pre únik etylénoxidu v SLOVNAFT, a.s.