SEVESO – Prevencia závažných priemyselných havárií

Spolupracujeme s Európskym centrom procesnej bezpečnosti (European Process Safety Centre), ktoré spája európske spoločnosti a expertov v chemickom priemysle s cieľom zdieľania poznatkov v oblasti procesnej bezpečnosti.

 • Preklad výučbových materiálov do slovenského a maďarského jazyka
 • Členstvo v pracovnej skupine HAZOP efficiency
 • Kvalifikácia

 • 7 špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
 • Autorizácia na výkon činností v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. pre iného prevádzkovateľa 001/2014/AUT-3.2
 • Rozsah služieb

 • Spracovávanie Kategorizácie podnikov a Predbežného odhadu rizika v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách
 • Spracovávanie posúdenia rizika a bezpečnostných správ technologických procesov a výrobní (metodika HAZID, What If analýza, HAZOP, LOPA, QRA, Analýza stromov porúch a udalostí a pod.)
 • Vypracovávanie vnútorných havarijných plánov v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách
 • Vypracovávanie programu prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostného riadiaceho systému podnikov v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách
 • Výpočty rozptylov nebezpečných látok (toxické a horľavé) v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok
 • Spracovávanie grafickej prezentácie výsledkov rozptylov nebezpečných látok a dosahov tepelných alebo tlakových následkov>
 • Výkon konzultačných a poradenských činností v oblasti procesnej bezpečnosti a prevencie závažných priemyselných havárií
 • Výkon odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií, Výkon opakovanej odbornej prípravy špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
 • Výkon odborne spôsobilej osoby v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách
 • Referencie

 • Spracovanie Oznámenia o zaradení podniku a kategorizácie SLOVNAFT, a.s. a areálov Logistiky SLOVNAFT, a.s.
 • Spracovanie Bezpečnostného riadiaceho systému a Programu prevencie závažných priemyselných havárií SLOVNAFT, a.s. a areálov Logistiky SLOVNAFT, a.s.
 • Spracovanie Bezpečnostnej správy a Vnútorného havarijného plánu pre SLOVNAFT, a.s., areál Bratislava
 • Spracovanie Bezpečnostných správ a Vnútorných havarijných plánov pre Terminály a Produktovody Kľačany, Kapušany, Hronský Beňadik, Stožok, Horný Hričov
 • Spracovanie SEVESO (bezpečnostné správy, plány na odvrátenie závažných udalostí, bezpečnostné analýzy, rozptylové štúdie) pre rafinériu DUFI ako aj ďalšie prevádzky MOL Nyrt., Maďarsko
 • Protivýbuchová prevencia

  Rozsah služieb

 • Identifikácia zdrojov úniku, iniciačných zdrojov
 • Spracovanie zoznamu horľavých látok a ich relevantných fyzikálnych a chemických vlastností
 • Určenie typu a rozsahu zón pre vybrané priestory
 • Spracovanie Posúdenia rizika výbuchu
 • Modelovanie rozsahu predpokladaných účinkov výbuchu
 • Spracovanie Preventívnych a Ochranných opatrení
 • Vypracúvanie a aktualizácia Dokumentu o ochrane pred výbuchom spracovaný v súlade s §7 Nariadenia vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí