• Služby a aktivitySEVESO – Prevencia závažných priemyselných havárií

  SEVESO – Prevencia závažných priemyselných havárií

       Kvalifikácia

  • 9 špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
  • Autorizácia 001/2014/AUT-3.2
  • 2 špecialisti funkčnej bezpečnosti (FS Engineer a FS Professional)
  • Rozsah služieb
  • Spracovávanie Kategorizácie podnikov a Predbežného odhadu rizika v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách
  • Spracovávanie posúdenia rizika a bezpečnostných správ technologických procesov a výrobní (metodika HAZID, What If analýza, HAZOP, LOPA, QRA, Analýza stromov  porúch a udalostí a pod.)
  • Vypracovávanie vnútorných havarijných plánov v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách
  • Vypracovávanie programu prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostného riadiaceho systému podnikov v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách
  • Výpočty rozptylov nebezpečných látok (toxické a horľavé) v závislosti od  aktuálnych poveternostných podmienok
  • Spracovávanie grafickej prezentácie výsledkov rozptylov nebezpečných látok a dosahov tepelných alebo tlakových následkov
  • Výkon konzultačných a poradenských činností v oblasti procesnej bezpečnosti a prevencie závažných priemyselných havárií
  • Výkon odborne spôsobilej osoby v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách

   Referencie

  • Spracovanie kategorizácie SLOVNAFT, a.s.  a areálov Logistiky SLOVNAFT, a.s.
  • Spracovanie Bezpečnostného riadiaceho systému  a Programu prevencie závažných priemyselných havárií SLOVNAFT, a.s. a areálov Logistiky SLOVNAFT, a.s.
  • Spracovanie Bezpečnostnej správy a Vnútorného havarijného plánu pre SLOVNAFT, a.s., areál Bratislava
  • Spracovanie Bezpečnostných správ a Vnútorných havarijných plánov pre Terminály a Produktovody Kľačany, Kapušany, Hronský Beňadik, Stožok, Horný Hričov
  • Spracovanie SEVESO (bezpečnostné správy, plány na odvrátenie závažných udalostí, bezpečnostné analýzy, rozptylové štúdie) pre rafinériu DUFI ako aj ďalšie prevádzky MOL Nyrt., Maďarsko
  • Analýza nebezpečenstva procesov použitím metodiky What If, HAZID, HAZOP, LOPA pre nové projekty (spolupráca s projektantskými firmami ako INTECH, s.r.o., Chemproces, s.r.o. Kovoprojekta, s.r.o., Gasinex, s.r.o., Siemens, s.r.o., Tecnimont)
  • HAZOP štúdia pre VUCHT, Stercorat Hungary Kft. a Qualitas International Inc. v anglickom jazyku
  • PSM projekt pre výrobné jednotky SLOVNAFT, a.s. – HAZOP/LOPA/SIL