SEVESO – Prevencia závažných priemyselných havárií

     Kvalifikácia

 • 9 špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
 • Autorizácia 001/2014/AUT-3.2
 • 2 špecialisti funkčnej bezpečnosti (FS Engineer a FS Professional)
 • Rozsah služieb
 • Spracovávanie Kategorizácie podnikov a Predbežného odhadu rizika v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách
 • Spracovávanie posúdenia rizika a bezpečnostných správ technologických procesov a výrobní (metodika HAZID, What If analýza, HAZOP, LOPA, QRA, Analýza stromov  porúch a udalostí a pod.)
 • Vypracovávanie vnútorných havarijných plánov v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách
 • Vypracovávanie programu prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostného riadiaceho systému podnikov v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách
 • Výpočty rozptylov nebezpečných látok (toxické a horľavé) v závislosti od  aktuálnych poveternostných podmienok
 • Spracovávanie grafickej prezentácie výsledkov rozptylov nebezpečných látok a dosahov tepelných alebo tlakových následkov
 • Výkon konzultačných a poradenských činností v oblasti procesnej bezpečnosti a prevencie závažných priemyselných havárií
 • Výkon odborne spôsobilej osoby v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách

  Referencie

 • Spracovanie kategorizácie SLOVNAFT, a.s.  a areálov Logistiky SLOVNAFT, a.s.
 • Spracovanie Bezpečnostného riadiaceho systému  a Programu prevencie závažných priemyselných havárií SLOVNAFT, a.s. a areálov Logistiky SLOVNAFT, a.s.
 • Spracovanie Bezpečnostnej správy a Vnútorného havarijného plánu pre SLOVNAFT, a.s., areál Bratislava
 • Spracovanie Bezpečnostných správ a Vnútorných havarijných plánov pre Terminály a Produktovody Kľačany, Kapušany, Hronský Beňadik, Stožok, Horný Hričov
 • Spracovanie SEVESO (bezpečnostné správy, plány na odvrátenie závažných udalostí, bezpečnostné analýzy, rozptylové štúdie) pre rafinériu DUFI ako aj ďalšie prevádzky MOL Nyrt., Maďarsko
 • Analýza nebezpečenstva procesov použitím metodiky What If, HAZID, HAZOP, LOPA pre nové projekty (spolupráca s projektantskými firmami ako INTECH, s.r.o., Chemproces, s.r.o. Kovoprojekta, s.r.o., Gasinex, s.r.o., Siemens, s.r.o., Tecnimont)
 • HAZOP štúdia pre VUCHT, Stercorat Hungary Kft. a Qualitas International Inc. v anglickom jazyku
 • PSM projekt pre výrobné jednotky SLOVNAFT, a.s. – HAZOP/LOPA/SIL