Alternatívne palivá

Alternatívne palivá

Alternatívne palivá tzv. druhotné palivá definuje Vyhláška č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR č. 367/2015 Z.z.: Druhotné palivo je z odpadu, dosiahlo stav konca odpadu a ďalej sa nebude považovať za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok. Na výrobu druhotného paliva možno použiť len odpad.

Druhotné palivo môže byť:

  • Tuhé
  • Kvapalné
  • Plynné

Skúšky tuhých a kvapalných druhotných palív podľa Vyhlášky č. 228/2014 Z.z.

Vlastnosť
Antimón
Arzén
Olovo
Kadmium
Chróm
Kobalt
Nikel
Ortuť
Kremík
Zinok
Bór
Fosfor
Polycyklické uhľovodíky
PCB
Chlór
Síra


Skúšky plynných druhotných palív podľa Vyhlášky č. 228/2014 Z.z.

Vlastnosť
Celková síra
Sírovodík
Karbonyl sulfid COS