• Služby a aktivityLetecké petroleje

  Letecké petroleje

  Skúšky leteckého petroleja typu Jet A-1 (kódové označenie NATO: F – 35) v zmysle požiadaviek ASTM D 1655 (DEF STAN 91 – 91)

  Vlastnosť
  Vzhľad
  Číslo kyslosti
  Obsah aromátov
  Naftalény
  Obsah síry
  Merkaptánová síra
  Doctor test
  Destilačná skúška
  Bod vzplanutia
  Hustota pri 15°C
  Bod kryštalizácie
  Kinematická viskozita pri -20 °C
  Výška nečadivého plameňa
  Výhrevnosť
  Korozívny účinok na meď (2h pri 100 °C)
  Termická stabilita v dynamických podmienkach - JFTOT
  Obsah živíc
  Reakcia paliva s vodou
  Vodný separometrický index
  Elektrická vodivosť
  Mazivosť podľa BOCLE


  X)Skúšobné metódy a rozsah vlastností sú rovnaké aj pre letecký petrolej s kódovým označením NATO F – 34 podľa normy DEF STAN 91 – 87

  Skúšky leteckého petroleja typu PL – 7 podľa PN 25-005-02 (podniková norma Slovnaft, a.s.)

  Vlastnosť
  Vzhľad
  Číslo kyslosti
  Aromáty a olefíny
  Naftalény
  Obsah popola
  Obsah síry
  Merkaptánová síra
  Doctor test
  Destilačná skúška
  Bod vzplanutia PM
  Hustota pri 15 °C
  Bod kryštalizácie
  Kinematická viskozita pri 20 °C
  Kinematická viskozita pri -20 °C
  Výška nečadivého plameňa
  Výhrevnosť
  Korozívny účinok na meď (2h/100 °C)
  Korozívna skúška na striebornom pliešku (4h/50 °C)
  Termická stabilita v dynamických podmienkach pri 260 °C/150 min. - JFTOT
  Obsah živíc
  Reakcia paliva s vodou
  Vodný separometrický index
  Elektrická vodivosť
  Mazivosť podľa BOCLE SWD