Letecké petroleje

Skúšky leteckého petroleja typu Jet A-1 (kódové označenie NATO: F – 35) v zmysle požiadaviek ASTM D 1655 (DEF STAN 91 – 91)

Vlastnosť
Vzhľad
Číslo kyslosti
Obsah aromátov
Naftalény
Obsah síry
Merkaptánová síra
Doctor test
Destilačná skúška
Bod vzplanutia
Hustota pri 15°C
Bod kryštalizácie
Kinematická viskozita pri -20 °C
Výška nečadivého plameňa
Výhrevnosť
Korozívny účinok na meď (2h pri 100 °C)
Termická stabilita v dynamických podmienkach - JFTOT
Obsah živíc
Reakcia paliva s vodou
Vodný separometrický index
Elektrická vodivosť
Mazivosť podľa BOCLE


X)Skúšobné metódy a rozsah vlastností sú rovnaké aj pre letecký petrolej s kódovým označením NATO F – 34 podľa normy DEF STAN 91 – 87

Skúšky leteckého petroleja typu PL – 7 podľa PN 25-005-02 (podniková norma Slovnaft, a.s.)

Vlastnosť
Vzhľad
Číslo kyslosti
Aromáty a olefíny
Naftalény
Obsah popola
Obsah síry
Merkaptánová síra
Doctor test
Destilačná skúška
Bod vzplanutia PM
Hustota pri 15 °C
Bod kryštalizácie
Kinematická viskozita pri 20 °C
Kinematická viskozita pri -20 °C
Výška nečadivého plameňa
Výhrevnosť
Korozívny účinok na meď (2h/100 °C)
Korozívna skúška na striebornom pliešku (4h/50 °C)
Termická stabilita v dynamických podmienkach pri 260 °C/150 min. - JFTOT
Obsah živíc
Reakcia paliva s vodou
Vodný separometrický index
Elektrická vodivosť
Mazivosť podľa BOCLE SWD