Mobilné laboratórium

Ideálnym riešením pre rýchlu a presnú kontrolu kvality motorových palív priamo v teréne (čerpacia stanica, terminál, autoservis) je mobilné laboratórium.

Mobilné laboratórium je vybavené prenosnými a plnoautomatickými analyzátormi – analyzátorom automobilových benzínov, analyzátorom motorovej nafty, destilačným prístrojom a analyzátorom bodu vzplanutia, prostredníctvom ktorých môže byť uskutočnená detailná analýza paliva za menej ako 30 minút a pri minimálnom množstve potrebnej vzorky.

Na základe výsledkov analýz je možné priamo na mieste vystaviť Protokol o skúškach alebo Inšpekčnú správu k kvalite výrobku, ktorá obsahuje posúdenie zhody parametrov analyzovaného paliva s národnou alebo európskou legislatívou (STN EN 228, STN EN 590, Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z.z.).

Mobilné laboratórium umožňuje stanoviť nasledovné, najdôležitejšie vlastnosti automobilových benzínov, motorovej nafty a bionafty, ako aj ich komponentov a podobných uhľovodíkových zmesí.

Automobilové benzíny
Oktánové číslo výskumnou metódou
Oktánové číslo motorovou metódou
Hustota pri 15 °C
Destilačná krivka
Tlak pár
Obsahu benzénu
Celkový obsah aromátov a olefínov
Celkový obsah kyslíka
Obsah jednotlivých oxygenátov
Motorová nafta
Cetánové číslo
Cetánový index
Obsah zvyšovača cetánového čísla
Hustota pri 15 °C
Destilačná krivka
Bod vzplanutia
Obsah celkových aromátov
Obsah polycyklických aromátov
Obsah MERO (FAME)