Odber vzoriek

Akreditovaný odber vzoriek

Správny odber vzorky má pre jej následnú analýzu alebo ďalšie iné použitie prioritný význam. Z tohto dôvodu akreditovaný odber vzoriek vykonávajú len naši skúsení a pravidelne školení zamestnanci, ktorí si svoje odborné zručnosti pravidelne overujú v medzilaboratórnych testoch spôsobilosti.

Poskytujeme vzorkovanie palív, kontakt p. Iveta Chovancová

  • kvapalných a plynných palív z výdajných stojanov a nádrží čerpacích staníc
  • bioplynu
  • kvapalných a plynných palív, ropy, výrobkov z ropy, petrochemických výrobkov, oleja a chladiacich zmesí

    ďalej poskytujeme vzorkovanie vôd, kontakt p. Boris Moravčík

  • odpadových, povrchových a podzemných vôd
  • odpadov, kalov, pôd a zeminy

Preprava odobratých vzoriek sa vykonáva špeciálne upraveným automobilom, ktorý umožňuje v tmavom a suchom priestore, kde sú zásobníky so vzorkami uložené, trvalo udržiavať nastavenú teplotu, pri ktorej nedochádza k zmene zloženia alebo vlastností odobratých vzoriek.