Oleje

Typické skúšky pre priemyselné oleje – Ložiskové oleje

Vlastnosť
Kinematická viskozita
Viskozitný index
Bod vzplanutia
Bod tečenia
Farba, ISO
Vzhľad
Anilínový bod
Číslo kyslosti
Obsah olejových živíc
Obsah popola
Hustota
Obsah vody
Obsah mechanických nečistôt

Typické skúšky pre priemyselné oleje – Hydraulické oleje a kvapaliny

Vlastnosť
Vzhľad
Hustota
Kinematická viskozita
Viskozitný index
Dynamická viskozita
Bod vzplanutia
Bod tečenia
Farba, ISO
Anilínový bod
Obsah popola
Penivosť
Protikorózne vlastnosti
Korózia na medi
Deemulgačná charakteristika
Obsah vody
Obsah mechanických nečistôt

Typické skúšky pre priemyselné oleje – Turbínové oleje

Vlastnosť
Vzhľad
Hustota
Kinematická viskozita
Viskozitný index
Bod vzplanutia
Bod tečenia
Obsah popola
Číslo kyslosti
Deemulgačné číslo
Odlučivosť vzduchu
Protikorózne vlastnosti
Korózia na meď
Obsah vody
Obsah mechanických nečistôt.

Typické skúšky pre priemyselné oleje – Kompresorové oleje

Vlastnosť
Vzhľad
Hustota
Kinematická viskozita
Viskozitný index
Bod vzplanutia
Bod tečenia
Farba, ISO
Číslo kyslosti
Obsah popola
CCT
Obsah vody
Obsah mechanických nečistôt

Typické skúšky pre priemyselné oleje – Transformátorové oleje

Vlastnosť
Kinematická viskozita
Viskozitný index
Bod vzplanutia
Bod tečenia
Číslo kyslosti
Obsah popola
CCT
Číslo zmydelnenia
Obsah vody
Obsah mechanických nečistôt

Typické skúšky pre priemyselné oleje – Konzervačné oleje

Vlastnosť
Kinematická viskozita
Bod tuhnutia
Bod vzplanutia PM
Číslo kyslosti
Obsah mechanických nečistôt

Skúšky opotrebovaných priemyselných olejov

Vlastnosť
Kinematická viskozita
Bod vzplanutia
Vzhľad
Číslo kyslosti
Obsah vody
CCT
Nerozpustné látky v pentáne
Deemulgačná charakteristika
Korózia na meď
IČ spektrum
Obsah popola
Odlučivosť vzduchu
Obsah PCB (polychlórované bifenyly)

Typické skúšky pre kovoobrábacie kvapaliny – Rezné oleje

Vlastnosť
Kinematická viskozita
Bod vzplanutia
Teplota tuhnutia
Obsah aromatických uhľovodíkov
Obsah síry
Hustota

Typické skúšky pre kovoobrábacie kvapaliny

  • Emulzné kvapaliny
  • Špeciálne čistiace zmesi
Vlastnosť
Hustota
Bod vzplanutia
pH emulzie

Skúšky odpadových olejov určených na výrobu mazacích olejov regeneráciou v zmysle požiadaviek STN 65 6690

 
Vlastnosť
Obsah chlóru
Obsah PCB (polychlórované bifenyly)
Obsah vody

Skúšky odpadových olejov určených na prepracovanie na vykurovacie oleje a na výrobu fluxačných olejov v zmysle požiadaviek STN 65 6690

 
Vlastnosť
Obsah chlóru
Obsah PCB (polychlórované bifenyly)
Obsah vody
Výhrevnosť


Skúšky vykurovacích olejov na báze odpadových olejov zmysle požiadaviek STN 65 6691

Vlastnosť
Hustota
Bod vzplanutia
Destilačná skúška
Kinematická viskozita
Bod tekutosti
CCT
Popol
Mechanické nečistoty
Obsah vody
Obsah síry
Obsah chlóru
Výhrevnosť

Odporúčané doplnkové skúšobné metódy pre oleje

Vlastnosť
Obsah PCA
Simulovaná destilácia
Skupinové zloženie
Cp, Ca, Cn