• SkúšobníctvoRopa a ropné výrobkySkvapalnený ropný plyn (LPG)

  Skvapalnený ropný plyn (LPG)

  Skúšky skvapalneného ropného plynu (LPG) používaného ako paliva pre pohon vozidiel v zmysle požiadaviek STN EN 589

  Vlastnosť
  Oktánové číslo
  Obsah diénov (vrátane 1,3 butadiénu)
  Obsah sírovodíka
  Obsah celkovej síry (po odorácii)
  Korózia na medenom pliešku (1h pri teplote 40 °C)
  Zvyšok po odparení
  Absolútny tlak pár pri teplote 40 °C
  Absolútny tlak pár, manometrický: min. 150 kPa
  pri teplote
  Obsah vody
  Zápach

  Odporúčané skúšky pre LPG

  Vlastnosť
  Hustota výpočtom
  Obsah nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov C 1 až C 5

  Skúšky skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre priemyselné účely alebo používaných na vykurovanie v zmysle požiadaviek STN 65 6481 (Propán, bután a ich zmesi)

  Vlastnosť
  Oktánové číslo
  Obsah diénov (vrátane 1,3 butadiénu)
  Obsah sírovodíka
  Obsah celkovej síry (po odorácii)
  Korózia na medenom pliešku (1h pri teplote 40 °C)
  Zvyšok po odparení
  Absolútny tlak pár pri teplote 40 °C
  Absolútny tlak pár, manometrický: min. 150 kPa
  pri teplote
  Obsah vody
  Zápach