Skvapalnený ropný plyn (LPG)

Skúšky skvapalneného ropného plynu (LPG) používaného ako paliva pre pohon vozidiel v zmysle požiadaviek STN EN 589

Vlastnosť
Oktánové číslo
Obsah diénov (vrátane 1,3 butadiénu)
Obsah sírovodíka
Obsah celkovej síry (po odorácii)
Korózia na medenom pliešku (1h pri teplote 40 °C)
Zvyšok po odparení
Absolútny tlak pár pri teplote 40 °C
Absolútny tlak pár, manometrický: min. 150 kPa
pri teplote
Obsah vody
Zápach

Odporúčané skúšky pre LPG

Vlastnosť
Hustota výpočtom
Obsah nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov C 1 až C 5

Skúšky skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre priemyselné účely alebo používaných na vykurovanie v zmysle požiadaviek STN 65 6481 (Propán, bután a ich zmesi)

Vlastnosť
Oktánové číslo
Obsah diénov (vrátane 1,3 butadiénu)
Obsah sírovodíka
Obsah celkovej síry (po odorácii)
Korózia na medenom pliešku (1h pri teplote 40 °C)
Zvyšok po odparení
Absolútny tlak pár pri teplote 40 °C
Absolútny tlak pár, manometrický: min. 150 kPa
pri teplote
Obsah vody
Zápach