Voda

Skúšky odpadov v zmysle požiadaviek Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 599/2005 Z.z. v rozsahu prílohy k Rozhodnutiu Rady EÚ 2003/33/ES z 19. 12. 2002 (Príloha II k smernici 1999/31/ES)

Skúšky inertného odpadu

Vylúhovateľnosť

VlastnosťSkúšobná metóda
ArzénJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
BáriumJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
KadmiumSTN EN ISO 5961
Celkový chrómSTN EN 1233
MeďJMAKO 170
STN ISO 8288
OrtuťSTN 83 0540/24
MolybdénJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
NikelJMAKO 170;
STN ISO 8288
OlovoJMAKO 170;
STN ISO 8288
AntimónJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
SelénInterná metóda
ZinokSTN ISO 8288
ChloridySTN 83 0530-20
FluoridySTN ISO 10359
SíranyInterná metóda
Fenolový indexSTN ISO 6439
DOC – rozpustený organický uhlíkSTN EN 1484
TDS – celkové rozpustené tuhé látkyJMAKO 170

Celkový obsah organických parametrov

Vlastnosť Skúšobná metóda
TOC (celkový organický uhlík)STN EN 13137
BTEX (benzén, toluén, etylbenzén a xylény)JMAKO 160
PCB (polychlórované bifenyly, 7 členov homologického radu)JMAKO 150
Minerálny olej (C10 až C40)STN EN 14039;
STN EN ISO 9377-2
PAH (polycyklycké aromatické uhlovodíky)JMAKO 070

Skúšky odpadu, ktorý nie je nebezpečný

VlastnosťSkúšobná metóda
ArzénJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
BáriumJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
KadmiumSTN EN ISO 5961
Celkový chrómSTN EN 1233
MeďJMAKO 170;
STN ISO 8288
OrtuťSTN 83 0540/24
MolybdénJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
NikelJMAKO 170;
STN ISO 8288
OlovoJMAKO 170;
STN ISO 8288
AntimónJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
SelénInterná metóda
ZinokSTN ISO 8288
ChloridySTN 83 0530-20
FluoridySTN ISO 10359
SíranyInterná metóda
DOC – rozpustený organický uhlíkSTN EN 1484
TDS – celkové rozpustené tuhé látkyJMAKO 405

Skúšky nebezpečného odpadu

Vylúhovateľnosť

VlastnosťSkúšobná metóda
ArzénJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
BáriumJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
KadmiumSTN EN ISO 5961
Celkový chrómSTN EN 1233
MeďJMAKO 170;
STN ISO 8288
OrtuťSTN 83 0540/24
MolybdénJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
NikelJMAKO 170;
STN ISO 8288
OlovoJMAKO 170;
STN ISO 8288
AntimónJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
SelénInterná metóda
ZinokSTN ISO 8288
ChloridySTN 83 0530-20
FluoridySTN ISO 10359
SíranyInterná metóda
DOC – rozpustený organický uhlíkSTN EN 1484
TDS – celkové rozpustené tuhé látkyJMAKO 405

Ďalšie kritériá

Vlastnosť Skúšobná metóda
TOC (celkový organický uhlík)STN EN 13137
pHSTN 83 0530-4

Skúšky odpadových vôd v zmysle požiadaviek Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z.z., podľa Prílohy č. 1 – Všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody

Vlastnosť Skúšobná metóda
Rozpustený kyslíkSTN 83 0540-4
Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie (BSK 5 )STN 83 0540-4
Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSK Mn )STN EN ISO 8467
Chemická spotreba kyslíka dichrómanom (CHSK Cr )STN ISO 6060
Celkový organický uhlík (TOC)STN EN 13137
Sulfán a sulfidySTN 65 6127
Reakcia vody (pH)STN 83 0540-4;
STN 83 0540-6;
STN 65 0313
Rozpustené látky sušené pri 105°C (RL 105 )STN 83 0540-3
Rozpustené látky po žíhaní pri 550°C (RL 550)STN 83 0540-3
Nerozpustné látky sušené pri 105°C (NL 105)STN 83 0540-3
Nerozpustné látky po žíhaní pri 550°C (NL 550 )STN 83 0540-3
Železo celkovéJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
Mangán celkovýJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
VápnikSTN IEN ISO 7980
HorčíkSTN IEN ISO 7980
SodíkSTN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
ChloridySTN 83 0530-20
SíranyInterná metóda
FluoridySTN ISO 10359-1
Amoniakálny dusíkSTN ISO 7150-1
Dusitanový dusíkSTN EN 26777
Dusičnanový dusíkSTN ISO 7890-3
Fosfor celkovýSTN ISO 6878-1
ArzénJMAKO 170
Kyanidy celkovéSTN ISO6703-1
Kyanidy ľahko uvoľniteľnéSTN ISO6703-2
Chróm celkovýSTN EN 1233
Chróm (VI)STN ISO 11083
HliníkSTN ISO 8288
(modifikovaná metóda);
JMAKO 170
KadmiumJMAKO 170;
STN EN 5961
KobaltJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
MeďJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
NikelJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
OlovoJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
OrtuťSTN 83 0540/24;
STN EN 1483
SelénInterná metóda
StriebroJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
VanádJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
ZinokSTN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
CínJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
MolybdénJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
BáriumJMAKO 170;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
Fenoly prchajúce s vodnou parouSTN ISO 6439
Povrchovo aktívne látky aniónové (PAL)STN EN 903
Nepolárne extrahovateľné látky - IČ (NEL)STN 83 0520-27;
STN 83 0530-36;
STN 83 0540-4;
JMAKO MP 020;
JMAKO MP 100
Extrahovateľné látky - IČ (EL)STN 83 0520-27;
STN 83 0530-36;
STN 83 0540-4;
JMAKO MP 020;
JMAKO MP 100
Benzén – IČ metódaSTN EN 238
PCB (polychlórované bifenyly)JMAKO 150
Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)STN EN 12 916;
IP 391
Adsorbovateľné organicky viazané halogény (AOX)STN EN 1485;
STN ISO 9562