Voda

Odpadové, povrchové a podzemné vody

Dominatnú činnosť pre spoločnosť VÚRUP, a.s., v rámci enviromentálných aspektov predstavujú rozbory vôd. Analytická činnosť vykonávaná pre hodnotenie kvality vôd vyplýva z množstva legislatívnych predpisov, ktorú možno rozčleniť nasledovne:

  • Odpadové a povrchové vody

Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a podmienky vypúšťania odpadových a osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd.

V prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., sú uvedené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách. Súbežne sa postupuje podľa limitov stanovených správnymi orgánmi (obvodný úrad ŽP, resp. Inšpektorát ŽP v rámci IPKZ), ktoré ustanovujú v rozhodnutiach frekvenciu a spôsob odberu vzoriek. Operatívne vieme rozsah a početnosť analýz nastaviť na zákaznícku špecifikáciu (prevádzkový monitoring, inšpekčný monitoring).

Rozsah analýz odpadových a povrchových vôd obsahuje nasledovné parametre

Vlastnosť
Chemická spotreba kyslíka dvojchromanom (CHSKcr)
Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSK Mn )
Biochemická spotreba kyslíka (BSK 5 )
pH
Vodivosť
Celková tvrdosť
Celkové látky (CL 105 °C , CL 450 °C )
Nerozpustené látky (NL 105 °C , NL 450 °C )
Obsah RL (RL 105 °C , RL 450 °C )
Chloridy (Cl - )
Sírany (SO 4 -2 )
Fluoridy (F - )
Dusičnany (NO 3 - )
Dusitany (NO 2 - )
Amónne ióny, amoniakálny dusík (NH 4 + , N-NH 4 )
Obsah aniónaktívnych tenzidov (PAL A )
Fenolový index (FN)
Rozpustený organický uhlík (DOC)
Celkový organický uhlík (TOC)
Kyanidy (celkové kyanidy a ľahko uvolniteľné CN - )
Obsah fosfor celkový
Obsah chróm celkový
Obsah arzénu
Obsah kadmia
Obsah chrómu
Obsah medi
Obsah niklu
Obsah olova
Obsah zinku
Obsah ortuti
Obsah PAU
Nepoláme extrahovateľné látky, extrahovateľné látky NEL, EL (FTIR)
Obsah BTEX
Obsah C 10 -C 40
Obsah PCB (Subdodávka)
Obsah Nc (Subdodávka)
Obsah AOX (Subdodávka)


  • Podzemné vody

Rozbory podzemných vôd spoločnosť VÚRUP, a.s., vykonáva pre potreby geologického a hydrogeologického prieskumu (štátne študijné projekty, prieskum územia pre potreby investičnej výstavby, monitorovanie vplyvu hospodárskych činností na podzemné vody, monitorovanie stavu starého znečistenia prostredia).

Rozsah analýz podzemný vôd obsahuje nasledovné parametre

Vlastnosť
Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSK Mn )
Biochemická spotreba kyslíka (BSK 5 )
pH
Vodivosť
Celková tvrdosť
Strata žíhaním
ZNK pH 8,3
KNK pH 8,3
Celkové látky (CL 105 °C , CL 450 °C )
Nerozpustené látky (NL 105 °C , NL 450 °C )
Obsah RL (RL 105 °C , RL 450 °C )
Chloridy (Cl - )
Sírany (SO 4 -2 )
Fluoridy (F - )
Dusičnany (NO 3 - )
Dusitany (NO 2 - )
Amónne ióny, amoniakálny dusík (NH 4 + , N-NH4)
Povrchovo aktívne látky aniónové (PAL A )
Fenolový index (FN)
Rozpustený organický uhlík (DOC)
Celkový organický uhlík (TOC)
Kyanidy (celkové kyanidy a ľahko uvolniteľné CN - )
Obsah fosfor celkový
Obsah chróm celkový
Obsah arzénu
Obsah kadmia
Obsah chrómu
Obsah medi
Obsah niklu
Obsah olova
Obsah zinku
Obsah ortuti
Obsah antimónu
Obsah hliníku
Obsah antimónu
Obsah železa
Obsah mangánu
Obsah kobaltu
Obsah vanádu
Obsah PAU
Nepoláme extrahovateľné látky, extrahovateľné látky NEL, EL (FTIR)
Obsah BTEX
Obsah C 7 -C 12
Obsah C 10 -C 40
Obsah C 13 -C 22
Chlorované uhľovodíky (1,2 trans DCE, TCE, TECE)
Obsah PCB (Subdodávka)
Obsah Nc (Subdodávka)
Obsah AOX (Subdodávka)

VÚRUP, a.s., vykonáva komplexný chemicko-analytický servis, t.j. vrátane odberu vzoriek a ich transportu do laboratória (v prípade požiadavky na zabezpečenie subdodávky).

Okrem tejto štandardnej činnosti ponúkame našim zákazníkom odbornú konzultačnú a poradenskú podporu.