Výkon inšpekcie

 • Kontakty

  Ing. Pavol Karas
  Vedúci Inšpekčného Orgánu
  02 / 4055 6356
  [email protected]
 • Kontakty

  Ing. Pavol Karas
  Vedúci Inšpekčného Orgánu
  02 / 4055 6356
  [email protected]

Akreditovaný inšpekčný orgán typu C ponúka svojim zákazníkom inšpekčnú činnosť za účelom posúdenia zhody kvality dodanej vzorky s požadovanou špecifikáciou v rozsahu akreditácie – inšpekciu kvality výrobkov:

 • zemný plyn
 • bioplyn
 • stlačený zemný plyn (CNG)
 • skvapalnený ropný plyn (LPG) a ostatné ropné plyny
 • automobilové palivo etanol E85
 • automobilový benzín a komponenty: ETBE, FCC benzín, BOB, reformát, alkylát, etanol
 • motorová nafta,zmesná motorová nafta, plynový olej
 • FAME
 • letecký petrolej
 • lodné palivá
 • vykurovacie oleje, vákuové zvyšky
 • rastlinné oleje ako palivo pre dieselové motory
 • ostatné rafinérske výrobky: benzén, toluén, xylény, pyrolýzny olej, benzín pre pyrolýzu
 • Kvapalná síra

podľa požiadaviek príslušných technických noriem a/alebo špecifikácií zákazníka.

Inšpekcia kvality výrobku zahŕňa odber vzoriek, skúšanie a posúdenie zhody s požiadavkami. Výstupným dokumentom z posúdenia zhody sú Inšpekčné certifikáty, ktoré slúžia na dokladovanie kvality výrobkov uvádzaných na trh/dodávaných zákazníkom.