Alycol TERMO

Použitie

ALYCOL TERMO sa plní do čistého prepláchnutého teplonosného systému podľa pokynov výrobcu. Alycol Termo pred použitím zrieďte vodou v pomere podľa žiadaného bodu tuhnutia. Odporúčaná výmena náplne po troch rokoch. Výrobca zabezpečuje poradenstvo a neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

Je miešateľný s obdobnými kvapalinami odporúčanými pre použitie v teplonosných systémoch, ktoré sú vyrábané na báze monoetylénglykolu a monopropylénglykolu. Neodporúča sa používať pre chladiace okruhy spaľovacích motorov.

ALYCOL TERMO sa riedi destilovanou vodou alebo pitnou vodou. Odporúčané pomery sú v tabuľke:

Objemové diely Bod tuhnutia °C
približne
ALYCOL TERMO Destilovaná alebo pitná voda
1 2 -20
1 1,5 -25
1 1 -37

Všeobecná charakteristika

ALYCOL TERMO je žltozelená kvapalina vyrobená na báze monoetylénglykolu, ktorá v zmesi s destilovanou, demineralizovanou alebo pitnou vodou je určená ako celoročná náplň teplovýmenných systémov, v ktorých by vodná náplň vplyvom pôsobenia nízkej teploty mohla spôsobiť poškodenie sústavy. Ďalej obsahuje inhibítory korózie a pomocné látky, ktorými sa zabezpečuje kvalita a úžitkové vlastnosti výrobku. V zmysle STN 65 0201 je horľavina IV. triedy nebezpečnosti.

Kvalitatívne ukazovatele
PN 25-194-98

Ukazovateľ kvality Hodnota
Hustota pri 20 °C, g/cm3 1,11-1,14
Hodnota pH v zmesi s dest. vodou*
33% obj. v dest. vode
50% obj. v dest. vode
7,7-8,5
min. 7,5
Alkalická rezerva, ml 0,1 M HCl min. 5
Obsah popola v % hm., max.** 3
Penivosť, 33% obj. v destilovanej vode*
objem peny v cm3, najviac
stabilita peny v sekundách, najviac
50
3
Bod kryštalizácie v zmesi s dest. vodou*
33% obj., °C
max. –20
Úbytok hmotnosti na kovový etalón v mg, najviac** :
meď
pájka
mosadz
oceľ
liatina
hliník
10
30
10
10
10
30

* Výroba zaručuje normované hodnoty aj pri použití pitnej vody
** Pri expedícii sa neskúša, hodnoty zaručuje výrobca

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

ALYCOL TERMO je zaradený medzi látky zdraviu škodlivé. Podstatnou zložkou Alycol TERMO je etylénglykol, ktorý škodí hlavne po požití, okrem toho sa vstrebáva pokožkou a dráždi ju. Je potrebné vyvarovať sa náhodnému požitiu, poliatiu alebo kontaktu s očami. Pri práci je nutné používať ochranné rukavice. Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po práci je potrebné umyť ruky vodou  a mydlom. Otrava pri požití sa prejaví bolesťami brucha, zvracaním, príznakmi opilosti a bezvedomím.

Prvá pomoc:

Pri požití: vypláchnuť ústa vodou, ak postihnutý zvracia, uložiť ho do polohy na stranu, zabezpečiť lekársku pomoc
Pri zasiahnutí očí: vypláchnuť postihnuté oko prúdom vody
Pri zasiahnutí pokožky: umyť teplou vodou a mydlom.

Spôsob likvidácie výrobku:

Doporučený spôsob likvidácie Alycol TERMO je jeho spálenie v spaľovniach priemyselného odpadu. Po zriedení 1:1000 sa môže zneškodniť v čistiarňach odpadových vôd na biologickom stupni po dohode s vodohospodárskymi orgánmi a správcom kanalizácií. Biologická odbúrateľnosť Alycol TERMO je viac ako 90 %.

Balenie a skladovanie

ALYCOL TERMO sa dodáva koncentrovaný v uzavretých sudoch, 10 l bandaskách alebo do obalov odberateľa. Záručná lehota je 36 mesiacov odo dňa výroby. Skladuje sa oddelene od potravín.

Dokumenty na stiahnutie

Alycol TERMO (227,50 KB, pdf)