Delubol 01

Použitie

DELUBOL 01 sa používa hlavne na odmasťovanie a oplachovanie výrobkov strojárenského, opravárenského a elektrotechnického priemyslu. Odmasťovanie a oplachovanie povrchov sa môže uskutočniť vo všetkých typoch pracích a oplachovacích zariadení konštruovaných pre tento účel a vybavených rôznym spôsobom kontaktu odmasťovacej kvapaliny s výrobkom. Pracovné teploty pre odmasťovanie resp. oplachovanie sú v rozmedzí 20 až 50° C, zvlášť výhodné sú teploty 30 až 50° C. Odmasťovacia a oplachovacia kvapalina spĺňa prísne požiadavky na čistotu výrobkov pre ďalšie finálne úpravy ich povrchov.

Všeobecná charakteristika

DELUBOL 01 je uhľovodíková kvapalina, obsahujúca zušľachťujúce prísady. Neobsahuje vodu a mechanické nečistoty. Odmasťovacia kvapalina sa vyznačuje výborným odmasťovacím účinkom a nahradzuje doteraz používané toxické odmasťovacie prostriedky ako sú trichlóretylén, tetrachlóretylén, petropal, technické a lakové benzíny a pod. Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy, skupina nebezpečenstva výbuchu II. A.
Ukazovatele kvality
PN VÚRUP 019-03

Ukazovateľ kvalityHodnota
Hustota, kg/m3730 - 750
Kinemat. viskozita pri 20°C, (mm2/s)1,6 - 2,0
Bod vzpl. podľa PM, °C , min.65
Bod tuhnutia, oC, inform.- 21
Obsah aromat. uhľovodíkov, ppm, inform.800
Obsah vody a mechanických nečistôtneprítomné
Obsah síry, ppm, inform.0,2 – 10

Balenie a skladovanie

DELUBOL 01 sa dodáva v sudoch, kontajneroch, prípadne autocisternách. Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádržiach, na miestach chránených proti poveternostným vplyvom pri teplote -5 až +30° C. Skladovateľnosť pri dodržaní uvedených podmienok je 2 roky od dátumu výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Odmasťovacia kvapalina DELUBOL 01 nie je toxická. Z hľadiska účinku na ľudský organizmus je zaradená medzi látky biologicky účinné (II. B). Pri manipulácii a práci s ňou je preto nutné používať vhodné osobné ochranné prostriedky (gumové rukavice, okuliare, ochranný odev, atď). Zvyšky výrobku po jeho použití je nutné adsorbovať v poréznom materiáli (napr. perlit) a spáliť. Pri práci s odmasťovacou kvapalinou je zakázané jesť, piť, fajčiť a treba dodržiavať zásady hygieny a ochrany zdravia pri práci s ropnými produktami.

Dokumenty na stiahnutie

Delubol 01 (231 KB, pdf)