Disperbit R

Použitie

Disperbit R sa používa hlavne na natieranie betónových plôch predtým ošetrených penetračným asfaltovým náterom, pre pokrývačské a izolatérske práce. Nátery z Disperbitu R sú odolné voči poveternostným vplyvom a vlhkosti. Je vhodný na natieranie asfaltových lepeniek, striech domov ako podklad pre antireflexný náter. Pred použitím je nutné lak dokonale premiešať, v prípade potreby zriediť lakovým benzínom resp. xylénmi. Nanáša sa za studena štetcom alebo pokrývačskou kefou. Výrobok nie je určený na nátery povrchov, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou alebo poživatinami. Priemerná spotreba je podľa druhu a účelu použitia je 1-3 kg/m2 natieraného povrchu.

Všeobecná charakteristika

Disperbit R obsahuje stavebno-izolačné asfalty v organickom rozpúšťadle s anorganickými plnidlami a s obsahom priľnavostných a stabilizačných prísad zabezpečujúcich zvýšenú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Je to stredne viskózna kvapalina čiernej farby bez obsahu vody. Je vo vode nerozpustná. Podľa STN 65 0201 je Disperbit R horľavinou II. triedy.

Ukazovatele kvality

PN VÚRUP 007 – 03

Ukazovateľ kvality Hodnota
Výtoková doba F4 pri 23 oC, s. 50 - 120
Obsah neprchavých látok, % hm., min. 55
Popol, % hm., max. 12

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Disperbit R je z hľadiska priameho pôsobenia účinku na ľudský organizmus zaradený medzi látky so strednou biologickou účinnosťou (II. B). Pri manipulácii a práci s ním je preto nutné používať ochranné pracovné prostriedky (keprový odev, pracovnú obuv, vhodné pracovné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranný štít). Pri zasiahnutí pokožky treba postihnuté miesto umyť vodou a mydlom a ošetriť reparačným krémom. Na umývanie pokožky sa nesmú používať ropné výrobky a rozpúšťadlá (benzín, toluén, acetón a pod.).

Balenie a skladovanie

Disperbit R sa dodáva v 15 kg a 8 kg balení, prípadne v inom balení podľa požiadaviek zákazníka. Skladuje sa v dobre uzatvorených obaloch na miestach chránených proti poveternostným vplyvom, najmä pred dažďom, prachom, slnkom a priamym pôsobením výhrevných telies. Môžu byť skladované pri teplote aj pod bodom mrazu. V skladovacích priestoroch je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom, obsahuje organické rozpúšťadlá II. triedy nebezpečnosti. Skladovateľnosť v originálnych obaloch pri dodržaní uvedených podmienok je min. 1 rok od dátumu plnenia u výrobcu.